نبوغ نظامی ودرایت سیاسی احمدشاه بابا
(مردم)
کاندید اکادیمیسن محمد اعظم سیستانی

مسدس ملک الشعراء بیتاب در تقبیح بچۀ سقو
(مردم)
کاندید اکادیمیسن محمد اعظم سیستانی

وجه تسمیه خراسان
(تاریخ)
کاندید اکادیمیسن محمد اعظم سیستانی

نگاهی به بُـعد فرهنگی سرداران قندهاری
(ادبیات)
کاندید اکادمیسین سیستانی

سراج الاخبار و تبارز روح استقلال طلبى در آن
(سیاست)
کاندید اکادمیسین سیستانی