افغان به معنی پشتون نیست
(تاریخ)
-

محمد، قرآن، اسلام و مسلمانان در «حدیث دیگران»؛ گزارش یوحنا دمشقی
(اعتقادات)
حسن یوسفی اشکوری

تاريخ زبان پشتو
(ادبیات)
دکتور محمد حلیم تنویر

واژه های فارسی در زبان پشتو
(دستور زبان)
داکتر حمیدالله مفید

کتیبه های باستانی
(تاریخ)
نعیم احسان