پیروی وصفی و زمانی
(دستور زبان)
داکتر اسدالله حبیب

پیروی امتیازی و سببی
(ادبیات)
داکتر اسدالله حبیب

جملۀ مرکب
(دستور زبان)
داکتر اسدالله حبیب

عبارت
(دستور زبان)
داکتر اسدالله حبیب

کت
(دستور زبان)
داکتر اسدالله حبیب