پیشآهنگان خرابات ۳
(موسیقی)
داکتر اسدالله شعور

ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
(موسیقی)
داکتر اسدالله شعور

ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۲
(موسیقی)
داکتر اسدالله شعور

عاقبت شمس در روایات شفاهی
(مردم)
داکتر اسدالله شعور

نمونه هایی از ادب شیوه ی هزاره گی زبان دری ۱
(ادبیات)
داکتر اسدالله شعور