فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟
(مردم)
دوکتور نوراحمد خالدی

منشورجبههٔ اتحاد ملی برای صلح، دموکراسی...
(قانون)
دوکتور نوراحمد خالدی

...A National Unity Charter for Peace, Democracy
(تاریخ)
Dr. Noor Ahmad Khalidi

منشأ اقوام پشتون
(تاریخ)
دوکتور نوراحمد خالدی

خراسان بزرگ یک دروغ بزرگ است
(تاریخ)
دوکتور نوراحمد خالدي