څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اولویت


تلفظ این واژه با الف زبر دار درست است ، زیرا ازاول ساخته شده است . واین ساختاریعنی اولویت بروزن مولویت مصدر جعلی است که چون رواج یافته به کار می رود . اولویت به معنای سبقت ، پیشتربودن ، برتربودن ، قدامت کاربرد دارد. تلفظ آن با الف پیش دار یعنی اُولویت بروزن عُبودیت و نوشتن آن بدون واو، به صورت الویت هم درست نیست . ازچنان تلفظ و نوشتن پرهیز شود.
مصئون ومصئونیت :
مصئون درست نیست . این واژه بدون همزه نوشته می شود . یعنی مصون که حفظ شده نگهداشته شده ، درامن وامان معنا دارد. برآن بنا مصئونیت هم نادرست است ودرست آن مصونیت بدون همزه است . مصونیت هرچند مصدر جعلی است مگر رواج یافته ، کاربرد آن مانعی ندارد. مصونیت پارلمانی ، مصونیت قانونی ، مصونیت سیاسی و دیگر می گویند ومی نویسند که بلا مانع است .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us