څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مسؤول


( م َ ئو ) صفت مفعولی از مصدرسؤال . کسی که از وی سوال کنند. سوال شده . پرسیده شده . پرسش شده ، چنان که ناصرخسرو گفته است :
تویی مقبول و هم قابل تویی مفعول و هم فاعل
تویی مسؤول و هم سائل تویی هر گوهر الوان
چون حرف پیش از همزه حرف اصلی و ساکن است ، همزة با پیش(مضموم) برسر واو نوشته می شود. برآن بنا صورت درست آن همین است و نوشتن آن به شکل مسئول ومسئولیت درست نیست . دراین روزگارنوشتار واژة مسؤول به شکل مسوول یا مسول ، بدون همزه و با یک واو هم عام شده است ، طوری که سائل را هم سایل می نویسند و پذیرفتنی است .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

اسد| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us