څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

جمهور ، جمهوری ، جمهوریت و رییس جمهور


جمهور ، ۱ـ به معنای مردم است . تودة مردم ، جماعت مردم .
۲ـ جمهور یعنی بخش بزرگ واکثر. جمهور علما یعنی اکثردانشمندان .
جمهور ی نظام سیاسی که در فراترین جایگاه رییس جمهور هست . حکومت جمهوری را جمهوریت نیز می گویند.
رییس جمهور یا رییس جمهوری ( هردو درست است ) بالاترین مقام در نظام جمهوری .
دیپلوم ، لیسانس و داکتری :
دیپلوم ، گواهی نامة تحصیل و کسی که آن مرحله را با کامیابی سپری کرده است دیپلومه نامیده می شود. لیسانس گواه نامة یکدورة تحصیلی فراتر از دیپلوم . وکسی که لیسانس گرفته است لیسانسیه نامیده می شود . در زبان دری به جای لیسانسیه لیسانسه می گویند. فراتر ازآن گواهی نامة داکتری است وکسی که آنرا بدست آورده است، داکتر نامیده می شود. و درجة دکتری را دکترا می گویند.
صفحه و صحیفه یا رویه وبرگ و برگه :
صفحه یعنی رویه ، یک روی ورق ، یک روی از هر برگ کتاب ، جمع آن صفحات و صفحه ها یعنی رویه ها . گاهی برگ را به معنای رویه یا صفحه بکار می برند که نا درست است . برگ همان ورق است . برگه یعنی برگ گونه یا برگ مانند . حال آنکه آن چه در نظردارند برگه نی بل که رویه است .
صحیفه : ورق ، نامة نوشته ، کتاب کوچک ، رساله ، ورق ، برگ ، جمع آن صُحف و صحائف .
ذوقه یا آزوقه :
این واژه از زبان ترکی وام گرفته شده است و درزبان پارسی دری هم باذال وهم با زی نوشته اند. در فرهنگها صورتهای دیگرآن آزوق و آزوغه و آذوغه نیزدرج شده اند . رواج یافته ترآن که با تلفظ هم سازگاری دارد نو شتن آن با زی است . بهتر است بازی نوشته شود نه با ذال . آزوقه یعنی خوراکی که باخود در سفر برند و همچنان غله و حبوب و خوراکی که در منزل نگه می دارند .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us