څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حایل وهایل


نخست باید تاکید کرد که این واژگان بدون همزه پذیرفته شده اند ، در نوشتن آنها همزه بکار نیست .
ددیگر ، حایل با حی حلقی اسم است به معنای چدا کنندة دو چیز ، بین دو چیز ، چنان که از سعدی نقل شده است که :
پرده چه باشد میان عاشق ومعشوق
سد سکندر نه مانع است و نه حایل
هایل با هی دو چشمه صفت است ، به معنای ترساننده وهولناک ، چنان که این بیت مشهور حافظ گواه کاربرد آن است :
شبی تاریک وبیم موج وگردابی چنین هایل
کجــا دانند حــال ما سبکساران ســاحلــها
ثواب و صواب :
ثواب ، کار نیک ، پاداش کار نیک . ضد گناه یا عقاب . این کار ثواب دارد ، یعنی پاداش نیک درآخرت دارد . مولوی گفته است :
ز عشق کم گو با جسمیان که ایشان را
وظیفه خوف و رجا آمد و ثواب و عقاب
ناصرخسروراست:
قول را نیست ثوابی چو عمل نیست برو
ایزد از بهر عمل کرد تو را وعده ثواب
صواب ، ضدخطا ، مناسب ، درست و به جای . صواب دید یعنی لازم دید . نا صواب ، نادرست و ناجایز . ناصرخسروراست:
طلب رنج سوی مرد خردمند خطاست
مشمر گرت خرد هست خطا را به صواب

ارابه ، عرابه و عراده :
ارابه چرخی که وسایل نقلیة چرخ دار برآن بایستند وبروند .
وسایل نقلیة چرخ دار. از سیفی هروی نقل شده است .
روزی که بر ارابه سوارند دلبران
در دلبریست از همه این شوخ پیشتر
پس سوار شدن بر ارابه یعنی با کلمة اضافت بر کابرد داشته و دارد .
عراده واحدشمارش توپ ، تانک ودیگر .
عرابه یکی از وسایل جنگی پیشینه که امروزه وجود ندارد .

داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us