څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صفت مونث با واژگان نه مونث و نه عربی


درزبان عربی اسمای مونث نشانه هایی دارند ازاین دست :
۱ـ تی تانیث مانند فاطمه . خجسته . سلیمه .
۲ـ الف مقصور ، مانند :سلمی . لیلی . عظمی .
۳ـ الف ممدود ، مانند : حسناء .حمراء . سوداء .
مگر در زبان دری اسمها به مذکر ومونث تقسیم نمی شوند. قاعده های دستور زبان بالای حمید وحمیده ، سلیم وسلیمه ، شریف وشریفه همگون ویکسان تطبیق می شوند . برآن بنا مامور درزبان دری هست ، مگر ماموره نیست . معلم هست ومعلمه نیست . وکیل هست ووکیله نیست پس صفتها هم تفاوت مذکرومونث ندارند .
مگر کسانی به پندار این که بانو مونث است می نویسند : بانوی محترمه که نادرست است و باید بانوی محترم نوشت . وزشت تر ازآن است نوشتن کاغذ باطله ،با طله مونث باطل است و کاغذ باطل یا بیکاره را درعوض می توان به کاربرد . برای اهمیت دهی به نامه می نویسند : نامة شریفه که نخست درزبان دری شریف نمی تواند صفتی برای نامه گردد وسپس نامه را مونث فرض کرده وصفت مونث شریفه را باآن یکجا کردن اشتباه دیگری است . همچنان است مراسلة مورخة چند چند شما وشعبة مربوطه واحکام واصله . هرکدام آن واژه ها را می توان با واژة معادل دری آن آلش کرد وهمیش درذهن باید داشت که درزبان دری نامها به مذکر ومونث بخش نمی شوند واگر شعبه را نمیتوان دری ساخت ، مربوطه را می توان با مربوط عوض کرد . وبه جای مراسلة مورخة چندِ چند ، نامة تاریخی چندِ چند می شاید نوشت .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us