څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پیمان ایران با انگلیس


یكم- آنكه صورت ممتاز اتحاد كامل و دوستی و یگانگی كه در آئینه جاویدانی نقش بسته است همیشه ثابت و برقرار باشد.
دوم- هرگاه پادشاه افغانستان قصد كند كه بممالك هندوستان حمله ببرد از ممالك اعلیحضرت پادشاه ایران یكدسته قشون دلیر بدفع او مأمور شود.
سوم- هرگاه پادشاه افغان باب صلح و دوستی را با پادشاه جمشید اقتدار مفتوح سازد باید بدوا تعهد نماید كه بممالك هندوستان حمله نبرد.
چهارم- هرگاه یكی از سلاطین افغان یا فرانسه با دولت ایران شروع بجنك نماید پادشاه انگلیس باید بقدر كفاف اسلحه و مایحتاج جنك در اقرب زمان بیكی از بندرهای فارس بفرستد.
پنجم- هرگاه دولت فرانسه بخواهد یكی از جزایر خلیج فارس را متصرف شود قشون ایران با مدد قشون انگلیس ایشان را از آن جزیره بیرون كند و اگر از فرانسه تقاضا شود كه محلی برای توقف بآنها داده شود دولت ایران قبول نكند. بتاریخ ماه جدی 1216 (ژانویه 1801)
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تاریخ نگارستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us