څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

محمود فرزند میرویسمحمود فرزند میرویس٬ بسال 1134 از راه سیستان باصفهان تاختن آورد و در گلون‌آباد چهار فرسنگی اصفهان لشكر سلطان حسین را شكستی فاحش داد و بسبب نرسیدن آذوقه باصفهان مردمش بخشكسالی و نایابی افتادند ناگزیر سلطان حسین روز آدینه دوازدهم محرم سال 1135 هجری خود بفرح‌آباد پیش محمود رفت و تاج شاهی را بر سر او نهاد و دیگر روز محمود وارد اصفهان شد و بجای سلطان نالایق صفوی بر تخت شاهی نشست.محمود غلجائی بعد از گرفتن اصفهان گروهی از افغانان را بگرفتن طهماسب فرزند شاه نالایق صفوی بقزوین فرستاد و مردم آنجا بسیاری از ایشان را كشتند محمود از این پیشآمد خشمناك شده دستور داد در روزی معین بسیاری از سركردگان قزلباش و بازماندگان صفوی را بآخرت فرستند و چون در كشتن اسراف میكرد، بفرجام اشرف پسر میر عبد اللّه بانتقام خون پدر خویش محمود را بسال ۱۱۳۷ بكشت و اشرف بجای او بسلطنت نشست. در روزگار او شهرستانهای ساحلی دریای خزر در تصرف روسیان درآمد و عثمانیان تا اصفهان پیش آمدند با آنكه اشرف چیره شد بیشتر شهرستانهای غربی ایران در تصرف عثمانیان درآمد.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تاریخ نگارستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us