څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

در وصف تاجیک


عنصری:
ز چين و ماچين يكرويه تا لب جيهون
ز ترک و تاجيک از تركمان و غز و خزر

عطار:
چو يكسان است آنجا ترك و تاجيک
هم از ايران هم از توران خدايا

امير خسرو:
تاجيک گردن كش لشكرشكن
بيشری نيزه ور و تيغ زن

سعدی:
روي تاجيكانه ات بنمای تا داغ حبش
آسمان برچهره تركان يغمای كشد

سعدي:
شايد كه به پادشه بگويند
ترك تو بريخت خون تاجيک

مولوي:
يک حمله ويك حمله كامد شب تاريكی
چستی كن و تركی كن ,ني نرمی و تاجيكی

مولوی:
اگر ترک است و تاجيک است
بر او اين بنده نزديک است

عبدالرحمن جامی:
پيش هندوی چشم خون ريزت
گشته تركان زبون تر از تاجيک

كليم كاشانی:
غريق رحمت او دور و نزديک
غلام همت اوترك وتاجيک

نظيری نيشاپوری:
شد غيرت كاروبار عشقت
زنار ميان ترك و تاجيک

طالب آملی:
تيغ میبايد گشود و عشق میبايد كشيد
نيست در تركی نمك تاجيک میبايد شدن

نعمت الله ولی:
ترک و تاجيک را به همديگر
خصمی و گير و دار میبينم

بیھقی:
کیست از تازک و از ترک درین صدر بزرگ
که نه اندر دل او دوست تری از زر و سیم


انوری:
ترک و تازیک شما جمله سگانند و خران
که بجز خوردن و خفتن نشناسند زبان


طبقات ناصری:
چاکر ایوان او هر جا که ترک و تاجکی
بندۀ فرمان او هر جا که هند و گبرش است

مولانا:
ترک و تاجیک و عرب گر عاشقند
همره اند از روی معنی در صواب

حافظ شیرازی:
ای بسته کمر ز دور و نزدیک
بر خون تمام ترک و تاجیک

آذری طوسی:
هر دو از اقربای نزدیکند
فی الثل گرچه ترک و تازیکند

مولانا جامی:
گفت او ترک هست و من تازیک
لیک داریم خویشی و نزدیکداکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

شاعران| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us