څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

افغانستاني


استاد رهین بزرگوار٬ سلام هایم را بپذیرید!

دوستی برایم گفت که شما درین شبانه روز٬ بطور ناگهانی خود را "افغانستاني" معرفی کرده٬ اینطرف و آنطرف مشغول بدماشی میباشید. از آنجاییکه کثرت سن و زیبایی پيری و عرض اندام اجازه میدهد٬ میتوانید اما٬ انصافاٌ بایست به قدر ضرورت!

استاد جان٬ بعد از سالیان دراز٬ بلاخره دريافتم که شما و دیگر استادان زبان٬ مقصرین اصلی هوشپرکی ما شاگردان بوده اید. میفهمید چرا؟
از خاطر اینکه شما هیچگاه نخواسته اید که تفاوت حقیقی میان "یای نسبتی" و "یای وحدت" را به ما یاد بدهید.... حتماٌ چال آخری بوده باشد؟!.

از گذشته ها به یاد شما است که همیشه به ما میگفتید: انسان در زنده گی باید مثل "یای وحدت" آدم باشد. یعنی عشق بورزد!
و آنهم به"انسانی از انسانها" به "وطنی از وطنها" و "به افغانستانی از افغانستانها".

چه کنیم که آن وختها را گاو نوشجان کرد. و اینطور معلوم میشود که حتا از مردم خود هم خارخورده٬ در منتهای دلآوری از "یای نسبتی" پشتیبانی میکنید. و یگان گشت از آنسوی مرز٬ یواشکی خود را در چشم شير زده "افغانستاني" سیاه میکنید. حالی ما نفهمیدیم که شما رفیق ما استید يا رفیق شیر؟

راستی اش استاد جان٬ نگفتید که این نسبت شما و امثال شما "نسبتي ها" با کشور افغانستان چیست؟ به لحاظ خدا ما را باز در تاریکی یله نکنید! بگویید!
اما یک قصه یی شیرین!
شما در مضمون "تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ" به تاجیکان٬ تاجیکستاني خطاب نميکنید و ریشه ی نام و تاریخ آنانرا در سرزمین بیتاریخ و ناثبوت شده ی "پارت" غرس میکنید؟! و بعداٌ خود را قروت آن تغاره اعلام کرده با تمام لبنيات منطقه داخل جهاد میشوید. یعنی:

- قدامت ایران را بر آريانا مقدم اعلان میکنید.
- خراسان را مال شاهپور سوم ساخته خود را نواسه شاهپور اول جا میزنید.
- زبان دری را بی دلیل از بلخ کشیده به پارت برده ساسانی ساخته٬ آنرا
به بهانه ی زبان پدرکلان تان دوباره برای افغانستان تکثیر میکنید.
- قدامت لااقل سه هزار ساله ی لغت "افغنه" را کتمان میکنید.
- قدامت لااقل هفت هزارساله ی لغت "پکت و پکتون" را نادیده میگیرید. و بلاخره بدخشان را پایتخت قلعه شاده و سلطان محمود غزنوی را پسر امیر شیرعلیخان معرفی میکنید.....

اما من یله تان نمیدهم!
اینست چهار برهان در معنای قاطع دری :
۱- افغانستاني (مانند قبرستانی) = افغانستانزده
۲- افغانستاني (مانند شهرستانی) = افغانستانشده
۳- افغانستاني = آنکسی يا آنچیزی که تولید افغانستان باشد(Made in Afghanistan)
۴- افغانستاني = آنکسی که لزوما افغان نيست اما صفت باشنده را در سرزمین "استان" افغان دارد.(یعنی پناهنده).


استاد جان خدا عمرشما را در غربت افزون بگرداند که واقعا تولد و زیست و "جرینگ-برینگ" مستقبل شما به هیچوجه مفید به فایده افغانستان نشده است.....اما ازآنجاییکه ریخت شما کیفیيت تناسخ دارد٬ میخواهم برای شما طلب عمر ثانی نموده و درآن عمر شما را از سر٬ افغان آرزو کنم. کدام افغان؟

"افغانی که افغانستان را٬ اقوام آنرا٬ زبانهای آنرا٬ کوهی او را٬ سنگ او را٬ چوب او را٬ ابرهای مست ایبتناک او را دوست داشته باشد"

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

لالا| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us