څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مُنحنی تاریخ


مُنحنی تاریخ

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

تحریف تاریخ، مبحث مهم بررسی فی نفسه ی مساله ی تاریخ است. فصول زیادی تدوین و تالیف می شوند که با شرح ریفرنس، هدف صاحب اثر را برای حقانیت مدعای او تایید می کنند؛ اما آیا هر اثر و یا هر مولد انسانی، به ویژه در بسامد تاریخ، فقط با شرح ماخذ و منابع، موجه می شوند؟

ابعاد علم تاریخ با استعانت از ابزار ملموس،کار تحقیق و پژوهش تاریخی را از سال هاست که از کتابخانه ها و مخیله ی قلم پردازان به واقعیت هایی کشانیده که بدون شک، تداخل عنصر سیاست در انحراف برداشت های سیاسی، صورت واقعیت های تاریخی کهن را به نام و نشان دیگری معروف می کند. از تعمیم این فرهنگ، ابوابی در فصل معضلات گشوده شده اند که اینک در محدوده ی جغرافیا های سیاسی، حد مرزبندی های تعصب، شاید مردمانی را که از مزایای بی شمار فرهنگ های مولد خود شان کلیت اند، در ازهم پاشی فکری به پرتگاهی بکشاند که قله ی اوج آن را برای عدم دید کرانه های فراخنای واقعیت، مسدود می کنند.

تجربه ی نوع دیگری از نگرش که اکنون با نقد نو حرف ها دارد، از تضمین بزرگ ترین مزیت روشنفکری واقعی، به نتیجه ای می رسد که احترام ما در فصل پذیرش گذشته های انسانی، بهتر از تعصب برای حدود عقب مانده گی های فکری است.

یادآوری:

ناشر کتاب «مُنحنی تاریخ»: دانش خپرندويه ټولنه.

محل پخش و فروش کتاب «مُنحنی تاریخ»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us