څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

طریق نوشتن واژه هاى همزه دار


هرچند این بحث مربوط به بخش سوم این کتاب است؛ ولى اینکه در صـفحات گذشته از همزه نام بردیم، بى مناسبت نخواهد بود به طرق مختلف نوشتار آن نیز آشنایی حاصل کنیم·


همزه در واژه هاى عربی هم در آغاز، هم در میانه و هم در انجام مى آید، و شیوهﺀ نوشتن آن دستور هاى ویژه یى دارد، ام بحث ما در بارهﺀ طرز نوشتن ﴿همزه﴾ در واژه هاى دخیل عربی در زبان دری است، که به گونهﺀ زیر مشخص میشود:


  1. در آغاز واژه هاى عربی به شکل ﴿ا﴾ نوشته میشود؛ مانند:اتـفاق، اتحاد، امت، اصحاب، ایجاد و امتنان·


  1. هرگاه همزه در پایان واژه ها بر کرسی ﴿الف﴾ یا ﴿واو﴾ نشسته باشد، همزه حذف نمیشود؛ مانند: مبدأ - لؤلؤ – روأیت.

  2. در آن دسته از واژه هاى عربی، که بر وزن ﴿فاعل ﴾، ﴿فواعل﴾ و ﴿فعائل﴾ باشند، در زبان دری بجاى همزه ﴿ى﴾ نوشه میشود؛ مانند:

اصل عربی ﴿بر وزن فاعل﴾ امـﻼى دری

قائل قایل

سائل سایل

مائل مایل

جائز جایز

نائل نایل

اصل عربی ﴿بر وزن فواعل﴾ امـﻼى دری

فوائد فواید

نوائب نوایب

جوائز جوایز

عوائد عواید

زوائد زواید

اصل عربی ﴿بر وزن فعائل﴾ امـﻼى دری

قبائل قبایلدﻻئل دﻻیل

اوائل اوایل

مسائل مسایل


  1. هرگاه حرکت ماقبل همزه فتحه باشد، همزه بر کرسی ﴿الف﴾ نوشته میشود؛ مانند:

تأثیر، تألیف، تأویل، تأریخ، رأس، یأس، مأمور·  1. ت

  2. ن

  3. ن

  4. ن

  5. ن

  6. ن

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us