څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

الف ممدوده و الف مقصوره


الف همیشه در میان و پایان واژه ها ظاهر میشود، که بصورت یک ﴿١﴾ عددی - دراز - میشود· این الف را الف ممدوده مینامند· نوع دیگر آن الف مقصوره است، که همرا با واژه هاى عربی داخل زبان ما شده است، که اینک به تشریح و توضیع آن میپردازیم·


در عربی الف مقصوره یاییست ﴿ى﴾ که در پایان واژه ها، که ﴿آ﴾ خوانده میشود· چنین واژه ها در امـﻼى دری مانند اصل عربی نوشه میشوند؛ مانند: عیسى، موسى، مصطـفى، معنى، مرتضى، یحیى، فتى، حتى، مجتبى، صغرى، کبرى، اعلى، ادنى، الى، اولى، على·


هرگاه چنین واژه ها مضاف، موصوف، منسوب و در عبارتها و ساختارهاى دستوری دیگر واقع شوند، ﴿ى﴾ بصورت ﴿ ا﴾ نوشه میشود و قاعدهﺀ واژه هاى مختوم به ﴿ ا﴾ بر آنها تطبیق میگردد؛ مانند:

عیسى - عیساى مریم

موسى - موساى کلیم اﷲ

معنى - معناى واژه ها، واژه هاى چندین معنایی

لیلى - لیـﻼى قشنگ من، کرشمهﺀ لیـﻼیی

شورى - شوراى وزیران

یحیى - یحیاى برمکی


هرگاه اینگونه واژه ها منسوب قرار گیرند، در زبان عربی بصورت زیر نوشته میشوند:

موسى - موسوی

عیسى - عیسوی

معنى - معنوی

گنجه - گنجوی

قبیله - قبیلوی


و اما در امـﻼى زبان دری اشکال زیرین را بخود میگیرند:

موسى - موسایی

عیسى - عیسایی

معنى - معنایی

گنجه - گنجه یی

قبیله - قبیله یی


واژه هاى زیر در حالتهاى فاعلی و مـفعولی به دو شکل نوشه میشوند:


شکل مـفعولی شکل فاعلی

محتوى محتوا

مستوفى مستوفا

مقتضى مقتضا

منتهى منتها


نوشتن واژه هاى عربی بلوى، تقوى، قوى، مبتلى، مصـفى و مستثنى در زبان دری با ﴿الف﴾ مرجع دانسته میشود؛ مانند: بلوا، تقوا، قوا، مبتـﻼ، مصـفا، مستثنا1·


1 روش امـﻼى زبان دری،از پویاى فارابی.


حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us