څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

همزه و الف


همزه در زبان دری فقط در اول کلمه در میاید، که آنهم به شکل الف نوشت میشود؛ مانند: ابر، اسپ و انگور· ولى الف چون حرکت پذیر نبوده و همیشه ساکن میباشد، بناﺀً همیشه در میان و پایان کلمات ظاهر میشود؛ مانند: دانا و گرازنده ﴿کسى که با ناز میخرامد﴾· بنا برین کلماتى که همزهﺀ وسط و آخر دارند - بر اساس این قاعده - عربی هستند؛ مانند: موﺀمن، موﺀید و ابناﺀ1·


﴿باید متذکر شد که در زبان دری همزه فقط به شکل الف وجود دارد، استعمال شکل عربی آن ﴿ﺀ﴾ در واژه هاى دری خطاست﴾

1 ١ دستور زبان فارسی، تألیف واحدی·

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us