څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حرکات و عـﻼمات


براى تلـفظ نمودن حروف، در زبان دری سه حرکت و سه حرف بکار میبرند· سه حرکت عبارتند از: ﴿زبر، زیر و پیش﴾ -ِ-َ-׳ که در عربی آنرا ﴿فتحه، کسره و ضمه﴾ گویند· هر حرفى که داراى حرکت باشد، آن را متحرک یا گویا نامند و حرفى که داراى حرکت نباشد آن را ساکن گویند· حرفى که داراى فتحه باشد آنرا مـفتوح، حرفى که داراى کسره باشد آنرا مکسور و حرفى که داراى ضمه باشد آنرا مضموم گویند1·

1 دستور زبان فارسی، تالیف برناک·

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us