څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پیش زمینه جنگ جهانی دوم


1-2 . پيش از جنگ
در آلمان چهار میلیون نفر بیکار بودند و از آن جایی که این کشور مستعمره نداشت نمیتوانست محصولاتش را به فروش برساند. هیتلر سال ۱۹۲۵ در کتابی به نام نبرد من (Mein Kampf) اعلام کرد که باید در
فضایی برای حفظ موجودیت نژاد ژرمن بود و باید برای این مهم « فکراو سپس برای به دست آوردن بازارهای جدید برای .» به شرق نگریست «
را مطرح نمود. » یهودیت – بلشویسم « محصولات آلمانی مسئله نابودی این تنها کارفرمایان آلمانی از قبیل زیمنس بایر کروپ یا بُش نیستند
که از نظرات هیتلر پشتیبانی کردند و صندوقهای نازیسم را پر از پول وامکانات نمودند. کارفرمای فولادساز ی تیسن ۱۰۰ هزار مار طلا به نازیها داد و هیتلر سال ۱۹۳۳ به قدرت رسید.
ورث در کتابی که سال ۱۹۶۴ به نام )روسیه در جنگ از استالینگراد تا مبارزه با بل شوی سم جهانی هدف « : برلین( منت شر نمود چنین نو شت
هیتلر سال ». ا صلی سیاست آلمان بود ۱۹۳۹ به تاریخدانی به نام کارل هر چه من در نظر دارم بر ضد رو سیهاست. اگر غرب « : بورکهاردت گفت آن قدر احمق است تا این موضوع را بفهمد من مجبورم با روسها سازش کنم تا غرب را به صورت نظامی شکست دهم و سپس تجدید قوا 10
عملا غرب در سال ». کرده و اتحاد شوروی را نابود نمایم ۱۹۴۰ از پای
درآمد و هیتلر یک سال بعد علیه شوروی وارد عمل شد.
پس از جنگ جهانی اول برای مدتی کوتاه صتفوف نیروهای موافق و
مخالف با یکدیگر چندان رو شن و مشخص نبود لیکن طولی نکشید که
بر اثر بحرانهایی که پدید آمد صفوف دوست و دشمن از دیکدیگر
مشتخص تر شتدند . بر اثر جنگهای داخلی استپانیا دو کشور آلمان و ایتالیا که موا ضع م شترکی در قبال آن دا شتند با یکدیگر متحد شدند و
محور روم - برلین را به وجود آوردند . سپس چون این دو کشور با ژاپن
در مورد مخالفت با کمونیسم و نیز امپراطور ی بریتانیا هم عقیده بودند
با هم متحد شدند و دول محور را بوجود آوردند . در مقابل انگل ستان و
فرانسه نیز به هم نزدیک شدند و با حمایت از دول کوچک اروپای شرقی
چون لهستان دول متفق ) متفقین ( را بوجود آوردند تا با تسلط
نازیسم بر اروپای شرقی مقابله کنند . در آن زمان بطور کلی سه جناح در
مقابل یکدیگر قرار داشتند . شوروی دول محور و دول متفق . در اواخر
دهه 1930 هر یک از جناح فوق الذکر سعی می کرد با یکی دیگر علیه
دیگر ی متحد شود . در چنین شرایطی استالین و هیتلر از تردید انگلستان و فرانسه استفاده کردند و با هم در مورد اروپای شرقی به توافق رسیدند .

2-2 . تسخیر حبشه توسط ایتالیا
در ستال 1935 موستولینی با بهانه کردن اختلافی که با فرانسته پیدا
کرده بود به حبشه لشکر کشید . تجاوز ایتالیا باعث پیدایش بحرانی در
روابط سیا سی اروپا شد . در این حال جامعه ملل عمل ایتالیا را محکوم
کرد و فروش استلحه یا مواد خام باستثنای نفت را به آن کشور تحریم
نمود . انگلستان و فران سه هر دو به مخالفت با موسولینی برخاستند .

دولت انگلستان بخصوص از این بیم داشت که مبدا اشتغال حبشه
توسط ایتالیا منجر به از بین رفتن کنترل او بر دریای سر و راه آبی
هندوستان گردد بنابراین بمنظور پیشگیر ی از این امر قوای دریایی
عظیمی در مدیترانه گرد آورد . با تمام این احوال و در شرایطی که پنجاه
کشور در محاصره اقتصادی ایتالیا شرکت کردند آن کشور همچنان به
پیشروی در حبشه ادامه داد . تنها عکس العمل قدرتهای اروپایی و بخصوص انگلستان در برابر این تجاوز افزایش بوجه نظامی کشور خود و تقویت ارتش بود .

3-2 . جنگ داخلی اسپانیا
در سال 1936 نیروهای جمهوریخواه و سلطنت طلب با یکدیگر به
جنگ پرداختند . نیروهای جمهوریخواه مرکب از احزاب لیبرال و چپگرا از
حمایت اتحاد شوروی و دول غربی برخوردار بودند . در مقابل ژنرال
فرانکو معتقد به فاشیسم و از حمایت ایتالیا و آلمان بهره می بردند .
بدین ترتیب جنگهای داخلی ا سپانیا عر صه رقابت و جدال کمونی سم و
کاپیتالیسم با فاشیسم شد این در حالی بود که در جبهه جمهوریخواهان
میان عناصر راست و چپ اتحاد کامل در داخل و در سطح بین الملل
وجود نداشت . سرانجام جنگهای داخلی اسپانیا در سال 1939 با پیروز ی
فاشیستها به پایان رسید .
4-2 . حمله ژاپن به چین
در ستال 1931 ژاپن مجددا به منچور ی در خا چین حمله ور شتد .
چینی ها به جامعه ملل شکایت کردند . جامعه ملل نیز ژاپن را به عنوان
متجاوز محکوم کرد . عکس العمل ژاپن خروج از جامعه ملل بود .

تجاوزات ژاپن در چین همچنان ادامه یافت . آنان تا ستال 1939
توانستند بخش بزرگی از چین را اشغال کنند . چون تجاوزات ژاپن هم
موقعیت دول غرب و هم شوروی را در شرق آسیا تضعیف می کرد آلمان
و ایتالیا با آن کشور موافق و در عرضه دول اروپائی نیز ایالات متحده
مخالف بودند . در عین حال شوروی علاقمند بود با ژاپن قرار داد عدم
تجاوز امضاء کند . زیرا توجه این کشور بیشتر به مسائل اروپا بود . ژاپن
نیز به عقد چنین قردادی بی میل نبود زیرا می خواس در جنگ از
جانب شوروی مطمئن شود .
5-2 . اشغال چکسلواکی
در سال 1938 هیتلر پس از ملحق ساختن اتریش به آلمان چ شم
طمع به چک سلواکی دوخت و حمایت از آلمانهای ساکن چک سلواکی را برای ر سیدن به مقصود بهانه ساخت . او تهدید کرد که اگر به خوا ست
آلمان مبنی بر پایان وضع اسفنا آلمانهای ساکن چکسلواکی عمل
نشود به خا آن کشور لشکرکشی خواهد کرد . بدنبال تهدید هیتلر به
پی شنهاد مو سولینی کنفران سی با شرکت چهار ک شور فران سه آلمان
ایتالیا و انگلسان در مونیخ تشتکیل گردید . شتوروی به این کنفرانس
دعوت نشد و به هشدارهای آن کشور در مورد مقابله مسلحانه با هیتلر
توجهی نگردید . در نتیجه کنفرانس مونیخ بخش اعظم چک سلواکی به
آلمان واگذار شد و بقیه خا آن کشور را نیز آلمان چند ماه بعد تصرف
کرد .
6-2 . توافق آلمان و شوروی در مورد لهستان
پس از چکسلوا کی هیتلر منطقه ممل را از لیتوانی بزور گرفت و
تقا ضای واگذار ی دانتزیک و دالان معروف آنرا از سوی له ستان مطرح
کرد . همزمان با این اقدامات موسولینی نیز آلبانی را تصرف کرد .
انگلستان و فرانسه برای حل بحران لهستان پیشنهاد کردند که :
1 . مذکرات مستقیم میان لهستان و آلمان صورت گیرد .
2 . یک کنفرانس در سطح قاره اروپا تشکیل شود .
در عین حال دو کشور تهدید کردند در صورت تجاوز آلمان به حمایت
از لهستان وارد جنگ خواهند شد و دیگر به سیاست مدارا با آلمان ادامه
نخواهند داد . سپس هیاتی را برای جلب حمایت رو سها از نظر خود به
مسکو فر ستادند . آلمان نیز بلافاصله هیاتی را عازم مسکو کرد . در ماه
اوت 1939 این هیات توان ست پیمانی مبنی بر عدم تجاوز میان آلمان و
شوروی منعقد نماید . در ضمائم سر ی این پیمان تقسیم خا لهستان
پیش بینی شده بود . شوروی از انعقاد این پیمان علاوه بر توسعه اراضی
کسب دوستی با آلمان را نیز مد نظر داشت . با وجود آنکه دولت شوروی کمونیسم را ضد فاشیسم اعلام می کرد لیکن بدلیل عدم اعتماد به دولتین فرانسه و انگلستان و نیز نارضایتی آن دولت از دو کشور فوق
الذکر در باز گذاشن دس آلمان برای تصترف چکستلواکی اسالین
دس دوسی هیتلر را فشترد . آلمان نیز علاوه بر توستعه اراضتی می
خوا ست از جانب شوروی در حمله به له ستان که مداخله انگل ستان و
فرانسه را بدنبال داشت در امان باشد .سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

دانشنامه جنگ جهانی دوم| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us