څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کاکه ها و عیاران کابل زمین


اکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاک سرشت زمان خود بودند پاس نمک، پاس آشنائی ،پاس سلام علیک را داشتند، قول کاکه قول مردانه گی بود و اگر سر میداد از لفظ
خود برنمیگشت .

هر گذر کابل کاکه های خود را داشت کاکه های کابل در پاهین چوک، شور بازار ،ریکا خانه ،مراد خانی و ده افغانان و چنداول حلقه های جدا گانه را تشکیل میدادند.
کاکه حاجی کاه فروش ،کاکه عبدل نعلبند، عبدالعزیز لنگر زمین ، غنی نسواری ، بابه برق ، ساعین قنات، یارو سنگش کاکه شمشم( آغا شمشم ) کاکه نقره ئی کریم بروت بچه بیوه کاکه دیندار حبیب قرچه ، فضلوی پوده، ساعین پیزار،کاکه زاغ، کاکه ششپرء رضایی عرعری، فرید چوچه ماتو، کاکه اورنگ، علی احمد زنجیری، سلطان سنگچل، کاکه زنبور ، سردار سولی، کاکه طاووس، آغا جان دوغ، رجب نرم بر، سخی جلمبر، عزیزم بربر، بچه شاقل، سرور لشمک، لالوی صراف٬ کاکه پردل٬ کاکه طل کاکه طیغون٬ پیری بچی آدی، عثمان قصاب٬ رضا کشمیری، بابه حیات و ده تن دیگر...

هر بیشه گمان مبر که خالیست
شاید که پلنگی خفته باشد
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

کابل شهر رویا های ویران| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us