څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تبریکی سال نوهرچه نو است مبارکت باد

چی سال است و چی ما


مارا دستور زمانه چون سنگ فلاخن به تقویم این دیار انداخته ازین دستور مارا توان سرکشی نیست خوبش همین است که نه مظلومانه محکومش کردیم بلکه دلخوش قبولی اش شویم. جهان در شادمانیست چه خوش که در درونش باشیم تا بیننده ئی بیرونی.


باز سال جاری در رخت بربستن است تا سال پار شود و رونده ئی اوراق زمانه. سال نو در مستئ جاگزینی پا به رکاب است. چرخ زمانه چو باریگر کهنه کارسازندهٔ این رفت و آمد است و از ما تا شما گر وفادار این بازیگری های خود ساخته. راستش را بگویم نوروز در ما از دلبری هایش دلبندی دارد میشود ما در هردو جشن شادمانی کنیم هم در سالروز این دیار و هم نوروز دیرین مارا. به خاطر دارم که در ختم یکی از سالها به کمک یک رسانه سال نو این دیار را به شاگردان ما که عزیزان مایند و هم به همکاران خوش آئین بخوانم آگاهانه یا نا آگاهانه این بیت را گفتم و نوشتم


ياد نوروزم بخیر تا دل به در یا افگنم

از شقایق دسته سازم غم به صحرا افگنم

از خراباتم مرا مستی چو هستی در دل است

هر کجا عید است من شور و غوغا افگنماین سال را به پیمانهٔ نوروز بر همه خوشگوار میخواهم.

کمال سید، شامبلی ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵
داکتر سید کمال

از کتابخانۀ:

داکتر سید کمال

نویسنده:

داکتر سیدکمال| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us