څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

در جستجوی هد هد


آن خوش خبرم کو؟ که یکی خوش خبر آرد
وانکیست که یک خنـــــده به این چشم تر آرد
صـــــــــد دانۀ شادی, بـــــــــدلم پاش نمـــودم
یک دانه نـــــــــــــشد باز, که دل را ثـــمر آرد
من در عجــــــــــبم از دل پر کیــــــــنۀ دوران
صــــــــــــــــــد زخ بود تازه و زخم دگر آرد
در شام ســـــــــــــــــــویدای دلم برگ و نوا, نی
کو نالۀ شـــــــــــــــبگیر که مرغ ســـــــحر آرد
در جلوۀ دوران مـــجو ایمــــــــــــــــــــنی ایجان
کــــــــــین برق و شرارست و ترا عمر سر آرد
ساقی بده زان باده که عــــــــــــــــــــــمرم بفزاید
وآن شور جوانــــــــــــــــــــیم به پیرانه سر آرد
دیبــــــــــــــــــــــای بجان کرده ولی در دری را
کان نافۀ مشــــــــــــــــــــکین تنش مشک تر آرد

12 می 2014
ورجنیا
ولی پوپل

از کتابخانۀ:

ولی پوپل

نویسنده:

ولی پوپل
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us