څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

لاش و لاش کردنلاش و لاش کردن ، به معنای تاراج کردن:
ازهمین واژه لاش خربوزه است که آخرین فصل خربوزه را پیش از رسیدن سرما ، خام وپخته می کنند و خربوزه هایی را که نارسیده کنده می شود لاشک می گویند .
درشعرطیان مرغزی ، شاعرسدۀ چهارم هجری می خوانیم :
به لاش عشق من آن نوجوان به سان کلاب
جوال وجبۀ من لاش کرد وکیسه خراب ( لغت فرس)
درزبان گفتار جسد یا نعش را هم لاش می گویند
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us