څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

چند شهر شاهنامه در جغرافیای امروز


فردوسی در داستان « نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتى خواستن» تک تک شهرهای ایران را شرح داده است. این نامه در واقع یک نامه رسمی از طرف «پیران ویسه» سردار تورانی به گودرز سردار ایرانی است. سردار تورانی از شهرهای ذیل به عنوان شهرهای ایران یاد کرده و تعهد می سپارد که در بدل صلح با ایرانیان، این شهرها و نواحی را از سپاه تورانی تخلیه کند. ببینیم که این شهر ها امروز در کجا اند.

بپیران رسید آگهى زین سخن

که سالار ایران چه افگند بن‏

یکى نامه فرمود پس تا دبیر

نویسد سوى پهلوان دلپذیر

بگو تا من اکنون هم اندر شتاب

نوندى فرستم بافراسیاب‏

هران شهر کز مرز ایران نهى

بگو تا کنیم آن ز ترکان تهى‏

و ز آباد و ویران و هر بوم و بر

که فرمود کى‏خسرو دادگر

از ایران بکوه اندر آید نخست

در «غرچگان» از بر بوم «بُست»

دگر «طالقان» شهر تا «فاریاب»

همیدون در «بلخ» تا «اندرآب»‏

دگر «پنجهیر» و در «بامیان»

سر مرز ایران و جاى کیان‏

دگر «گوزگانان» فرخنده جاى

نهادست نامش جهان کدخداى‏

دگر «مولیان» تا در «بدخشان»

همینست ازین پادشاهى نشان‏

فروتر دگر دشت «آموى» و «زم»

که با شهر ختلان براید برم‏

چه «شگنان» وز ترمذ ویسه گرد

بخارا و شهرى که هستش بگرد

همیدون برو تا در سغد نیز

نجوید کس آن پادشاهى بنیز

و زان سو که شد رستم گردسوز

سپارم بدو کشور «نیمروز»

ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه

سوى باختر برگشاییم راه‏

بپردازم این تا در هندوان

نداریم تاریک ازین پس روان‏

ز «کشمیر» و ز «کابل» و «قندهار»

شما را بود آن همه زین شمار

و زان سو که لهراسب شد جنگجوى

«الا نان» و «غر» در سپارم بدوى‏

ازین مرز پیوسته تا کوه قاف

بخسرو سپاریم بى‏جنگ و لاف‏

بسوگند پیمان کنم پیش تو

کزین پس نباشم بد اندیش تو

سوى شاه ترکان فرستم خبر

که ما را ز کینه بپیچید سر

شهر های نشانی شده در این شعر٬ امروز هم در جغرافیای افغانستان با همین نام ها موجود اند. برای دوستانی که دلچسپی به جغرافیای تاریخی افغانستان دارند٬ رجوع کنید به آثار عبدالحی حبیبی و احمد علی کهزاد.

حسیب الله فضل

از کتابخانۀ:

حسیب الله فضل

نویسنده:

شاهنامه| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us