څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

غور


بن حوقل بغدادي حدود جغرافيائي غور را چنين بيان كرده است : « بلادي كه غور را احاطه كرده اند عبارتند از هرات ‹ ازاقليم چارم است ودرحين حكومت سلطان غور دوازده هزاردوكان آبادان بوده و شش هزارحمام وكاروانسرا وطاحونه ‹ آسياب › وسصد وپنجاه ونه مدرسه وخانقاه وآتش خانه داشته وچـارصد وچهل وچـارهـزارخانهء مردم نشين بـوده است، نزهته القلوب ازحمدالله مستوفي ص 187 › تـا فره ‹ شهري است گرم سير و اندر وي خرما ست وميوه هاي بسيارـ حدود العالم ـ 392 › وازآنجا تا بلدي واور‹ زمين داور › وازآنجا تا رباط كروان كه تحت حكومت محمد بن افرغون ‹ فريغون › صاحب جوزجان است واز رابطه كروان تا غزجستان وازآنجا تا هرات، همه اين بلاد كه غوررا احاطه كرده ازان مسلمانان است».
حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

صورت الارض| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us