څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کاربردفعل وصفی


هرگاه دوفعل که دارای یک فاعل ویک زمان باشند و دریک جملۀ مرکب ، پیهم بیایند ، فعل فقرۀ اول را می توانند ازوجه وصفی بیاورند .
وجه وصفی ازبن ماضی یا از مادۀ ماضی فعل لازم یاناگذر با هی غیر ملفوظ ساخته می شود .
مانند : رفته ، نشسته ، آمده
هرگاه چنین حالتی ازفعل متعدی ساخته شود ، آن را صفت مفعولی می گویند .
مانند کشته ، دیده ، شنیده ، آورده ، برده
درصورتی که درفقرۀ نخستینِ جمله یی مرکب ، فعل ازوجه وصفی بیاید ، پس ازآن واو عطف نباید نوشت ،مانند :کودک توپش را گرفته به پارک رفت . کودک دویده نزد مادرش آمد . نه چنین که : کودک توپش را گرفته وبه پارک رفت یا کودک دویده و نزد مادرش آمد.
هرگاه فعلها از صیغه های ماضی نقلی یا ماضی بعید یا ماضی التزامی باشند ، نوشتن واو لازم است.
آتش فشان خاموش شده است ونرم نرمک دود ازآن بر می خیزد .
آتشفشان خاموش شده بود ونرم نرمک دود ازآن بر می خاست .
آتش فشان شاید خاموش شده باشد و نرم نرمک دود از آن بر خیزد .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us