څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حذف فعل باقرینه وحذف فعل بی قرینه


درانشای فارسی حذف فعل باقرینه ستوده است . این گفته چه معنادارد .
درجمله های مرکب که ازدوفقرۀ همپایه ساخته شده اند و با « و» ، « یا»و « نه » به هم می پیوندند ، فعل فقرۀ نخستین به قرینۀ فعل فقرۀ دومین حذف می شود .
حذف باقرینه دوشرط دارد :
فعل هردو فقره مرکب باشد .
هردوفعل همسان باشند .
هردوفعل ازیک صیغه یا یک ریخت باشند .
درآن صورت فعل کمکی فقرۀ اول را به قرینۀ فعل فقرۀ دوم حذف می کنند. علت این کار، پرهیز ازتکرار است . اکنون جمله یی را مثال می آورم که درآن بدون قرینه فعل حذف شده است : « در جریان این تظاهرات ، که به خشونت گرایید و تیراندازی پلیس را بدنبال داشت ، دست کم یک نفرکشته ودوازده تن دیگر زخمی شدند .» (انترنت )
دراین جمله فعل کمکی «شد» فقرۀ اول حذف شده است واین حذف نادرست است .
زیرا که فعل کمکی یامعاون فقرۀ اول « کشته شد » ماضی مفرد است و فعل کمکی فقرۀ دوم « زخمی شدند » جمع است . این دوفعل هم صیغه نیستند . اگراین جمله را چنین تغییر بدهیم ، حذف فعل باقرینه می شود و خطا ازمیان می رود :
درجریان این تظاهرات که به خشونت گرایید وتیراندازی پلیس را بدنبال داشت ، دست کم دونفرکشته ودوازده تن زخمی شدند . « دیگر » زیادی نیز حذف کردنیست .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us