څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

وابسته های عددی یا واحدهای سنجش


جای دادن وابستۀ عددی بین عدد ومعدود یا بین شماره وشمرده درپیشینگاهان حتمی بود و اکنون هم گاهی کارآمد است. درزندگی روزمره بارها می گوییم : یک قرص نان ، یک گیلاس آب ، دو کیلوبوره ، دوجوره دستکش.
امروزه کمتررعایت می شود . تنها درنوشته های دفتری وبازرگانی کاربرد دار. درهرحال آشنایی با وابسته های عددی که کدام با کدام معدود می آید ازضرورتهای نوشتار است . برای درامان مانی از لغزشهای احتمالی اینک فهرستی ازوابسته های عددی باجای کاربردآنها نوشته می شود :
اصله برای انواع درخت
باب برای دکان ، مکتب ، خانه ، اپارتمان
محراب برای مسجد
دربند برای حویلی ، سرای ، باغ وباغچه
قطعه برای زمین ، مرغ ، مرغ آبی ، فیل مرغ
قلم برای تباشیر
تخته برای قالین ، گلیم ، نمد و کاغذ
قرص برای نان و تابلیت های دوا
حلقه برای تایر
حجربرای آسیا
رأس برای گاو ، گوسپند
زنجیربرای فیل
قبضه برای شمشیر ، کارد
میل برای سلاح ، تفنگ ، تفنگچه ، ماشین دار ، توپ
کوهان برای شتر
پایه برای چوکی ومیز والماری و رادیو و تلویزیون
درجن برای قاشق پنجه ، پیاله ، گیلاس، بشقاب و شش یا دوازده تای هرظرف
جلد برای کتاب
عراده برای تیزرفتار ، بایسکل ، موتر سکل
فروند و بال برای طیاره
دست برای دریشی ، پیرهن تنبان ، کالا
جوره برای جراب ، دستکش ، گوشواره ، چپلی ، پیزار و دیگر پای افزارها وچیزهایی که دوتایی اند.
قلاده برای سگ
دسته برای گل وبعض سبسزیها
توپ برای تکه
پارچه برای شعر ، غزل
جفت برای گاوقلبه یی
حلقه برای زنجیر
تان برای یک چپنوار تکه
ثوب برای پیرا هن وجامه
برای دیگرچیزها غالبا دانه بکارمی رود. برای آسانی وآزادی ازقید وابسته های عددی که قانون ودلیلی ندارند، اگربتوانیم و ممکن باشد عدد ومعدود را کنارهم بیاوریم بهترخواهد بود.
یک کتاب ، دوآسیا، چهارگاو ، ده باغ . گاهی برای پرهیز ازغلط فهمی می توان وابستۀ عددی را بکاربرد. طورمثال اگربنویسیم که : یک گوشوارۀ او گم شد. فهمیده نمی شودکه یک لنگ گوشواره یا یک جوره . درآن صورت بهتراست واژۀ جوره بین عددومعدود آورده شود.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us