څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نا سازگاری صفت با موصوف


درزبان پارسی دری صفت باموصوف ازنگاه شماره برابرنمی آید . اگرموصوف مفرد یا یکی باشد صفت مفرد می آید واگرموصوف جمع باشد نیزصفت مفرد می باشد .
شهرآباد
شهرهای آباد
مادۀ مخدر
مواد مخدر
درهمین جا باید روشن سازم که صیغة فاعلی مخدِر ازمصدر تخدیرساخته شده که سخت رواج یافته است ، مگربرای کاربرد وجه مونث آن یعنی مخدِره هیچ ضرورتی دیده نمی شود.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us