څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

زدن به معنای مشتاقانه خوردن


واژة زدن معانی چندی دارد که ازآن شماراند : دزدیدن ، مغلوب ساختن و سومین بامزه وشوق خوردن یانوشیدن. زدن به همین معنا اکنون نیز درزبان گفتاری دری کاربرد گسترده دارد. ودر متنهای پیشین زمانه ها واژۀ زدن را به همین معنادرشعرمنجیک ترمذی می یابیم :
ما می بخواستیم زدن دوش جام جام
چون تو بیامدیش ، بماندیم خام خام
بیدل نیز زدن را به همین معنای با مزه وشوق خوردن به کار برده است.
خال مشکین نیز با چشم سیه هم نسبت است
سـاغـرمـی گـرنبـاشـد حبــی ازافیـون زنـید
درواژة می زده نیز زدن درهمین معنا با می پیوسته است. می زده یعنی می خورده ، می آشامیده.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us