څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دِه به معنای بزن


این واژه هم از واژه های طرد شده از زبان نوشتار است. درزبان فارسی کابل دِه به معنای بزن بکار می رود و دیش = ده اش = بزن اورا نیز در گفتگوی روزمره کاربرد دارد . از صیغه های دیگراین فعل« دی یُم » به معنای بزنم نیز مستعمل است . و ده بزن به معنای هرج مرج استعمال می شود.
این صیغۀ امر« ده » درشاهنامه نیزآمده است :
کزایران ده وداروبانگ خروش
فراوان زهرشب فزون بود دوش
یا
برآمــــــــد زناگه دِه وداروگیر
درخشیدن تیغ وبـــــــــاران تیر
اسدی توسی نیز درگرشاسپنامه گفته است:
بــرآمد دِه وگــیر هــردو ســپاه
بــرآمیخت باهــم سپیــد و سیــاه
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us