څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اینی


صفت اشارۀ نزدیک است . درگفتار زیاد به کار می رود و اونو صفت اشارۀ دور آن است. اکنون هردو واژه درنوشتار راهی ندارند. درگذشته های دور این واژه ها درکتاب نویسی کاربرد داشته اند. درکتاب کشف المحجوب هجویری غزنوی می خوانیم :« وزرا گفتندکه :« اینی را برتخت مملکت باید نشاند؟» (رویۀ ۲۳۸) .
برای غنای نوشتار چه خوب است که درکنار این وآن اینی واونو هم که درگفتار هستند به کار بروند.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us