څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پسِ پشت


این عبارت به شکل یک کلمۀ مرکب وبه معنای عقب وپشت به کار می رود و «پشت سر» هم می گویند. واژۀ همانند آن پیش روی است که به معنای مقابل و روبه رو کاربرد دارد. واژة پس پشت هم درشاهنامه به کاررفته است:
پس پشت شان دورمانده زکوه
بـرو لشکر کینه ور همگــــروه
* * *
تهمتن برانگیخت گرد ازشتاب
پس پشت جنگــاور افراسیاب
یکی دو مثال : پیش روی خانه دریا است وپس پشتش کوه .
او پس پشت خودرا ندیده فرارکرد.
آفتاب به پشت کوهها فرو رفت ( به جای به عقب)
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us