څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

لغزیدن یا لخشیدن


غزیدن ولخشیدن هم معنا اند. لخشیدن برزبانهاجاریست و لغزیدن تنها درکتابهااست.
اما درفرهنگها لخشیدن به این معنا ها آمده است: لخشیدن[ ل َدَ ] (مص ) لغزیدن . شخشیدن . لیزیدن . لیز خوردن . سر خوردن . پای از پیش بدر رفتن و افتادن . (برهان) : چون عذار رومی روز بدرخشید و قدم زنگی شب بلخشید پیر با صبح نخستین هم عنان شد... (مقامات حمیدی .)
از تو بخشودن است و بخشیدن
از من افتادن است و لخشیدن .سنایی
جهان را هر دو چون روشن درخشید
ز یکدیگر مبرید و ملخشید.( نظامی) بپوستین تن لرزان ما به دی دریاب
ز ما بود همه لخشیدن از تو بخشیدن
درکابل سنگی معروف است به سنگ لخشان یعنی سنگی که می لخشاند. لخشیدن لازمی است ولخشاندن متعدی آن . درزبان گفتار لخچیدن می گویند.
خوب است که لخشیدن را گفتاری پنداشته ازقلم نیندازیم .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us