څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پشک یا گربه


کسانی پشک را واژۀ زبان گفتار وگربه را ادبی ونگارشی می پندارند.راستی اصل زبان همان زبان گفتاراست .
پشک وپوشک وپیشک درکنار گربه درشماری گویشهای زبان فارسی بوده و هست و درادبیات هم به کار می رفته است . درگویش کابل کسی گربه نمی گوید . پشک می گویند وپشک می نویسند . چه خوب است که هردو واژه را نگهداریم وبه کار بریم . نه گربه را برنجانیم ونه پشک را! دربخارای قدیم پوشک می گفته اند .
شاکربخارایی ، شاعر سدۀ چهارم پوشک را در سروده یی بکار برده است :
چند بردارد این هریوه خروش
نشود باده بر سرودش نوش
راست گویی که در گلوش کسی
پوشکی را همی بمالد گوش.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us