څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

فاژه کشیدن


دهن دره کردن و خمیازه کشیدن را در نوشته ها می توان خواند ، مگر فاژه کشیدن را نه . زیرا این واژه هم مهر زبان گفتار خورده است ، درصورتی که همین واژه درشعرطلایه داران شعردری به کار رفته است . مانند این بیتها ازطیان مرغزی شاعرسدۀ سوم هجری و حکیم ابوالمثل بخارایی . طیان فاژکردن را به معنای فاژه کشیدن به کار می برد وابوالمثل بخارایی فعل سادۀ فاژیدن را درشعرآورده است :
می کند چون زبی دماغی فاژ
دردهـانش نهــــاد بایـــد ژاژ
وحکیم ابوالمثل بخارایی فاژیدن ( فعل ساده وفصیح) را درشعرآورده است :
شــراب شب ونشۀ آن نیرزد
به فــاژیدن بامداداز خمارش
درفرهنگها فاژیدن ، فاژه کردن ، فاژه کشیدن ،‌خمیازه کشیدن مترادف وهم معنا شمرده شده اند. درزبان دری فاژه کشیدن رواج دارد، که دلیلی برای پرهیز از کاربردآن یا تعویض آن با دهن دره یا واژة‌ دیگر نمی توان یافت.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us