څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ضمير وصفی


صفتی که به جای اسم می نشیند.، مانند :درس برای ناخوانها ، تنبلها ازکارمی گریزند. دلبرآن نیست که‌مویی ومیانی دارد. خوبان درین معامله تقصیر می کنند . دلبر، خوبان و ناخوانها وتنبلها و دیگر ضمیر وصفی اند که در شعرشناسی صفت هنری نامیده می شوند.
صفت: ــــ صفت يکی از خصوصيتهای کسی ، چيزی يا مفهومی را برجسته می سازد . مانند : گرم ، سرد ،‌ خوب و بد .چيز يا چيزها يی را که بيان صفت شان در نظراست موصوف می گويند . موصوف ممکن جمع باشد يا مفرد ، مگر صفت هميش مفرد می آيد. خربوزۀ شيرين ،خربوزه های شيرين.
ـــــ با صفت آدمان ، چيزها و مفهومها را یکی با ديگری مقايسه کرده می توانيم ، مانند : برادرمن بزرگتر ازبرادراوست .
ــــ صفت شايد مثبت باشد و شايد منفی .پس ، صفت يک يا چند کلمه است که به بودن حالتی مثبت يا منفی دراسمی يا نبودن آن دلالت می کند .نابينا ، ناتوان ، نا خوشايند ، نا دان ( = نادانا ) بی کس ، بی غيرت
صفت از نگاه ساخت ساده ، مرکب و مشتق است .صفت ساده آن است که تنها یک کلمۀ مستقل باشد . مانند:
سفید ، سیاه ، نزدیک ، دور ، روشن ، تاریک. صفت مرکب آن است که از چند کلمه ساخته شده باشد ، مانند:
سر حلقه ، شیر پنجه ، شیرین سخن ، دل نواز ، خوش خوان ، گران فروش ، با همت ، بی هوش ، نا درست ،
صفت از نگاه معنا تقسیم می شود به :-صفت فاعلی۲- صفت مفعولی۳- صفت نسبتی۴- صفت عادی
صفت فاعلی آن است که بر کنندۀ کاری و یا دارند یا پذیرنده حالتی دلالت کند .گوینده ، فروشنده ، جوینده ،
صفت مفعولی بیان کنندۀ حالت چیزی یا کسیست که فعلی بروی واقع شده است یا وضعی را پذیرفته است .
شکل سادۀ آن از افزایش ( ه ) به مادۀ ماضی افعال ساخته می شود ، مانند : نوشته ، دیده ، شنیده ،
درزبان گفتارگاهی پساوند گی برآن می افزايند ، مانند ديدگی ، شنيدگی ، (مادة‌ماضی صورت ماضی مطلق فعل است . از نوشتن نوشت ، ازرفتن رفت و ازشنیدن شنید.
فرق صفت مفعولی از فعل وصفی در آن است که فعل وصفی از پیوستن ( ه ) با مادۀ ماضی فعل های لازمی ساخته می شود ، مگر صفت مفعولی از پیوستن ( ه ) با مادۀ ماضی فعل های متعدی .
پس، رفته ، آمده ، نشسته ، دویده ، رسیده ، خفته ، نمونه های فعل وصفی به شمار می روند .
مادة‌فعل را در بیان فعل یا کنش می خوانید.
گاهی پيوستن يای نسبت ، ( ه ) ، ين و ينه به اسمی صفت می سازد . اين گونه صفت را صفت نسبتی می گويند
مانند: زبانی ،‌ کتابی ، دندانه ، جویه ، ‌ زرین ، نمکین و چوبینه وسیمینه .
صفت از نگاه همسنجی : صفت از نگاه همسنجی ( مقایسه ) سه گونه است : ـ صفت مطلق ، همه انواع سه گانه صفت اند که از نگاه ساختار بر شمردیم . ـ صفت برتر یا تفضیلی که از مقایسه دو چیز بر می آید ، مانند روشنتر ، سبکتر ، هوشیارتر . ـ صفت برترین یا صفت عالی که مقایسه يک کس يا يک چيز را با چند کس و ياچند چيز نشان می دهد و با افزایش ( ترین ) در انجام صفت مطلق ساخته می شود . زیبا ترین ، خوش بخت ترین . آگاهترین .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us