څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اگر افغانستان نمی بود چه می بود


خواننده ی عزیز٬ امروز اکثر مردم وقتی نام «افغانستان» را میشنود٬ فوراً آنرا با واژه های چون «طالب٬ جنگ٬ وحشت٬ کشتار و غیره » ربط داده و شیار و یا فهرستی از بدی ها و زشتی ها را به این کشور و مردم آن میبندد. در حالی که هیچ کشور و مردمی نیست که از خود خوبی ها و افتخاراتی نداشته باشد. افغانستان امروز و یا خراسان دیروز مانند دیگر کشور های منطقه دست آورد ها و افتخاراتی دارد که آنها را نباید فراموش کرد. جنگ های خانمانسوز چندین دهه ی اخیر با تعدادی از عوامل خارجی و داخلی باعث شده که میزان قطب نما و یا اسطرلاب هویت چند نسل افغان بهم بخورد و آنها سرگردان و آواره٬ در کشورهای دور و نزدیک٬ مجبور به شنیدن اباطیل و چرندیات تعدادی از مغرضین شوند و از حقایق و اهمیت کشورشان در دوران تاریخ بی خبر بمانند. پیام من برای این جوانان این است که هیچ وقت از حقایق تاریخی کشورتان چشم پوشی نکنید. از خوبی هایش یاد کنید و از تجارب زشت آن برای آینده ی بهتر بیاموزید. و هیچ وقت تاریخ و فرهنگ را برای پائین زدن و یا تحقیر مردم استفاده نکنید. فخر فروشی نکنید٬ ولی نگذارید دیگران از خوبی های شما چشم پوشی کرده و بعضی از نقاط منفی را پرداز بدهند تا به مقاصد خود نائل آیند. برای آنانیکه که زیر تاثیر اینچنین منفی بافی ها رفته اند٬ و یا این موضوعات را دامن میزنند٬ بیائید تا تجربه ی کنیم و کشوری را که امروز به نام افغانستان میشناسیم از روی نقشه ی جهان برداریم و هستی اش را از سینه ی تاریخ بشوییم و ببینیم که چه تاثیری بالای تاریخ و فرهنگ منطقه میگذارد. پیش از خواندن این شعر به این نکته توجه کنید که هر مصرع این شعر مستند است. من مصرع اول را توضیح میدهم. و برای توضیح مابقی٬ شما خود تلاش کنید. و یا شاید هم اگر عمر و حوصله یاری کرد٬ در مضامین آینده شرح مختصری در این موارد برای شما بدهم.

اگر افغان ستان من نبودی...

نبودی قصه ی ايران و توران «۱»

نبودی نامه و ياد زریران «۲»

نبودی ز اسپه های بلخ حرفی

نه از جمشید و زال و رستم و خوان

نبودی از ودا نام و نشانی

نه از زردشت و از آیین پاکان

نبودی از اناهیتا و هامون

سخن اندر کتاب شرح دوران

نبودی یک ستایش بهر هوما

نه جشن مهر و نه نوروز باستان

نکردی از مهابارت کسی یاد

نبودی جنگ پاندوها و کروان

اگر افغان ستان من نبودی...

نبودی باختر را هیچ شهرت

نبودی قصه های عشق روخشان

نبودی دین بودا را مقامی

نبودی هند را فرهنگ کوشان

نبودی برمک و بومسلم و سیس

نبودی دولت اسلام سامان

نبودی سرزمینی مهر و خورشید

نه آن جای که خوانندش خراسان

نبودی مر زبان فارسی را

دۥری ارزنده ی در قید دیوان

نبودی کس چو بلخی و سنایی

نه شعر مهتری در قلب سیستان

اگر افغان ستان من نبودی...

نبودی کابل و نیمروز و زابل

نبودی داستان زال دستان

نبودی یادی از دربار غزنه

نبودی گوزگانان و سمنگان

نبودی بهره مند از دۥر دری

نه عراق عجم نه هند و داکان

نبودی صد ادیب و عارفی خوب

نبودی هروی و غزنویی اهل دیوان

نبودی بهزاد کلک زرین

نبودی دودمان تیموریان

نبودی نغمه های دلکش سند

نبودی هند و پاکستان مسلمان

اگر افغان ستان من نبودی...

نبودی آسیا جز لقمه ی خام

به کام پر طمع انگلیس غلطان

نبودی تاجیک و همسایه هایش

رها از پنجه ی خونین روسان

اگر افغان ستان من نبودی

نبودی آسیا را روح در جان

توضیح ها:

۱: - در این مصرع مقصد از قصه ی ایران و توران قصه های است که در شاهنامه های منظوم و منثور در ادبیات فارسی دری وجود دارد. مثلا در وقت خواندن شاهنامه ی فردوسی٬ یک متوجه می شود که اکثر کارنامه ها و یا شخصیت های یاد شده مربوط می شود به افغانستان. توجه کنید به نام های چون کابل٬ زابل٬ سمنگان٬ گوزگانان٬ بلخ٬ بدخشان٬ میمنه٬ پنجشیر٬ هندو کوه٬ البرز٬ ایبک٬ غور٬ نیمروز٬ زرنج٬ بست٬ فاریاب٬ هیرمند٬ آمو٬ هرات٬ زابلستان سیستان٬ آهنگران٬ کابلستان٬ کاویان بلخ٬ اسپه های بلخ٬ منوچهر٬ رستم٬ سهراب٬ سلطان محمود٬ مهراب شاه٬ تهمینه٬ رودابه٬ گشتاسب٬ کهزاد٬ کاوه٬ و غیره و غیره. اگر ما این موارد٬ نام ها و قصه ها را که مربوط جغرافیای افغانستان است از اثر بزرگ فردوسی برون آریم٬ حجم شاهنامه چند صفحه ی بیش نخواهد بود.

۲: ایاتکار زریران اثر منظومیست که پیش از عصر ساسانی و قبل از ظهور زبان پهلوی٬ در زبان پارتوی٬ در جغرافیای افغانستان سروده شده. این منظومه یک رساله ی حماسی و یک جنگ نامه است که راجع به شرح جنگ ها و عملیات رزمی گشتاسپ پادشه ی بلخی و برادرش زریر و برادرزاده اش بستواری نوشته شده است.

حسیب الله فضل

از کتابخانۀ:

حسیب الله فضل

نویسنده:

حسیب فضل| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us