څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دیوار تاریخی زنبورک شاه


به اساس روایات تاریخی و افسانه های قدیمی کابل، این دیوار در زمان پادشاهی بنام (زنبورک شاه ) آباد شده است زنبورک شاه که فعلا یک قسمت کوه هم به نام او یاد میشود، خواست غرض حفظ و حراست از شهر قدیم کابل دیواری دورادور شهر آباد کند تا از نفوذ تجاوز قیمت پیش گیری کرده باشد، همان بود که او بازور و جبر با استفاده از نیروی مردان و جوانان و کار فرمایان بسیار خشن و بی رحم که در راس کار قرار داشتند به اعمار دیوارها پرداخت.
کار فرمایان در اجرای امر پادشاه از اغراق کار گرفته کسانی را که در جریان کار سستی و یا تنبلی از خود نشان میدادند زنده در لا به لای دیوار انداخته و گل و پخسه بالایش میریختند چنانچه تعداد زیادی در جریان کار اعمار دیوار قربانی شدند.
گویند در میان این کار قیمت جوان نامزد داری که از صبح تا شام با تمام قوت و نیرو و با خستگی ناپذیری کار میکرد نیز وجود داشت، چون زمان عروسی آن جوان فرا رسید. او یا جریٔت نمیکرد که رخصت اخذ نماید تا مراسم عروسی اش برپا شود. روزی نامزدش به کوه آمد و در جمع کار قیمت مشغول کار شد او در امر خشت بردن و آب آوردن و سنگ دادن و گل دادن مشغول بود و با دلگرمی کار میکرد.
روز دیگر (زنبورک شاه) برای تماشای دیوار آمد و از جریان کار باز دید نمود تا آنکه نزدیک دختر جوان رسید، همینکه پادشاه به دختر نگاه کرد، دختر خیمه به رخ کشد، شاه متعجب شد که با مردان در اینجا کار میکنی و از من روی میپوشانی، دختر گفت تنها تو مرد هستی و با اشاره به کار قیمت گفت که اینها کمتر از زن نیستند. اگر مرد میبودند این همه جور و ظلم ترا پذیرا نمیشدند. این بگفت و سنگی بر داشت و بر سینه پادشاه کوفت و او را نقش زمین ساخت. همان بود که همه مردم از جور ظلم و بیگار آن رهائی یافتند.
به هر صورت قسمتی از این دیوارها در ادوار مختلف یا جدیداً اعمار شده و یا هم مرمت شده اند. این دیوار مرتفع دو کوه شیر دروازه و کوه آسمائی را با هم وصل میکرد درهء کوچک کابل به پلی بسته بود که توسط یک قلعه از آن دفاع میشد در جنوب قلعه بزرگ بالا حصار اعمار شده بود که در ساختمان تعمیر آن عمدتاً از سنگ، خشت خام و گل (پخسه) استفاده شده بود.
این دیوار در زمان بابر و جهانگیر که علی مردان خان با ایشان همکاری داشت (قرن ۱۵و ۱۷) و دورهء احمد شاه درانی و پسرش تیمور شاه ،که سر دار جهان خان با آنها کمک کرد (قرن ۱۸) و زمان امیر عبدالرحمن خان مرمت یا تجدید ساختمان شده و دهکده های دو طرف دریای کابل را با هم وصل نمود.
قسمتی از این دیوار در ناحیهء پل آرتل که مانع تطبیق برنامهء انکشاف شهری بود، ویران گردید. این دیوار در سراشیبی کوه شیر دروازهء دیوار های شهر را دو دروازه از هم جدا میکرد، یکی به طرف راست کابل نزدیک باغ بابر که بنام دروازه گذرگاه مشهور بود و هم امروز نام این محل آشنا هستیم، دروازهء دومی جانب چپ در ناحیه دهمزنگ بنام دروازهء قندهار یاد میگردید. از اینجا دیوار به طرف قله کوه آسمائی بالا میرفت تا نزدیکترین قلعه شهر را استحکام بخشد و در نظر بود تا همواری های ده افغانان برسد. در دروازهء دیگر بنام های دروازه سفید و دروازه سردار جان خان تهداب گذاری شد دروازه دومی نزدیک مزار بابا کیدانی موقعیت داشت. دروازهء دیگری بنام پات در عقب مسجد عید گاه که دارای یک پله چوبی بود نیم آن بالای نیمه دیگر قات میشد و همچنان به طرف شمال مغرب در جناح راست دریای کابل در منطقه چنداول قرار داشت.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

--


    منابع :

  • --

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us