څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

سرگذشت امیر احمد بن عبدالله خجستانی


امیر احمد بن عبدالله بزرگ مردی بود که با سعی و تلاش از فلاکت به اوج سعادت رسید ، احمد از خجستان ( از توابع بادغیس ) بود و در دوران طاهریان به امارت رسید ، پیش از امارت شغل او کرایه دادن خر بود و از آن طریق روزگار میگذرانید، روزی مشغول خواندن دیوان حنظله بادغیسی بود که شعر مشهور حنظله را خواند و متحول شد ، نظامی سمرقندی در کتاب چهار مقاله سرگذشت امیر احمد را از زبان خودش به این صورت آورده است :

احمد بن عبدالله خجستانی را پرسیدند که تو مردی خربنده بودی ، به امیری خراسان چون افتادی ؟

گفت به بادغیس روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم ، بدین دو بیت رسیدم :

مهتری گر به کام شیر درست

شو خطر کن ، ز کام شیر بجوی

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه

یا چو مردانت مرگ رویاروی
داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود ، خران را بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم و به خدمت علی ابن لیث شدم ، برادر یعقوب بن اللیث و عمرو ابن لیث ، و باز دولت صفاریان در ذروه اوج علیین پرواز همی کرد ، و علی برادر کهین بود و یعقوب و عمرو را بر او اقبالی تمام بود ، و چون یعقوب از خراسان به غزنین شد از راه جبال ، علی بن اللیث مرا از رباط سنگین باز گردانید و به خراسان به شحنه گی اقطاعات فرمود و من از آن لشکر سواری صد به راه کرده بودم و سواری بیست از خود داشتم و از اقطاعات علی بن لیث یکی کروخ هری بود و دوم خواف نیشابور ، چون به کروخ رسیدم فرمان عرضه کردم ، آنچه به من رسید تفرقه لشکر کردم و به لشکر دادم ، سوار من سیصد شد .

چون به خواف رسیدم و فرمان عرضه کردم خواجه گان خواف تمکین نکردند و گفتند ما را شحنه ای باید با ده تن ، رای من بر آن جمله قرار گرفت که دست از طاعت صفاریان باز داشتم و خواف را غارت کردم و به روستای بشت بیرون شدم و به بیهق درآمدم ، دو هزار سوار بر من جمع شد ، بیامدم و نیشابور بگرفتم ، و کار من بالا گرفت و ترقی همی کرد تا جمله خراسان خویشتن را مستخلص گردانیدم ، اصل و سبب این دو بیت شعر بود .

شریف منصور

از کتابخانۀ:

شریف منصور

نویسنده:

محمد شریف منصور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us