څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

سیمجوریان


کلمۀ سیمجور بقول جستی در نامهای ایرانی بمعنی گورخر سیمین است (سیم +گور) و این نام ابوعمران سیمجور یکی از سرداران خراسانست که به دربار اسماعیل بن احمد سامانی وظیفۀ دوات داری (سرمنشی) داشت (٢٨٧هجری) و او را دواتی گفتندی. که یک خانوادۀ بزرگ خراسانی بود.
ابوعمران سیمجور دواتی در سنه ٢٩٨هجری از دربار احمد بن اسماعیل سامانی به حکمران سیستان گماشته شد ، ولی یک یکسال بعد (٣۰۱هجری) سیستانیان با نصر بن احمد مخالفت کردند ، و سیمجور از آنجا بیرون رفت. در سنه ٣۱۴هجری چون امیر نصر بن احمد ری را فتح کرد ، حکومت آنرا به سیمجور داد ، و او از لشکرکشان و دلاوران عصر خود بود ، که در سنه ٣۱۶هجری با ابوالحسن بن ناصر اطروش هم در حواشی خراسان جنگیده است.
٢- ابوعلی ابراهیم بن سیمجور پس از پدر خویش حاکم مرو و هرات و نیشاپور و قهستان بود (٣٣٣- ٣٣۵هجری) و نوح بن نصر او را بعد از عزل ابوعلی احمد چغانی به حکمرانی خراسان گماشت ، و مدتی هم والی گرگان بود ، وفاتش در ٣٣۶هجری بود.
٣- ابوالحسن محمد بن ابراهیم بن سیمجور: بعد از مرگ پدر سپهسالاری خراسان و لقب ناصرالدوله داشت ، و در سنه ٣۵۶هجری با لشکری به تسخیر ری گماشته شد ، و در ذیحجه ٣٧٨هجری بمرد.
۴- ابوعلی محمد مظفر بن محمد بن ابراهیم ، بعد از وفات پدر جانشین او شد و حاجب الباب و مدتی در حیات پدر حاکم هرات بود ، ولی بعد ازان فرمانروا و سپه سالار خراسان در نیشاپور مقرر گردید. او سکه هم زده و دعوی استقلال میکرد ، تا که به فایق حکمران بلخ متحد گردیده و بر ضد امیر نوح سامانی بغاوت کردند ولی امیر سبکتگین و پسرش محمود با ایشان جنگیدند ، و در روز ۱۵ رمضان ٣٨۴هجری در طوس آنها را شکست دادند ، ابوعلی به خوارزم گریخت و در آنجا در غرۀ رمضان ٣٨۶هجری گرفتار شد و عاقبت او را به سبکتگین دادند ، و در قلعۀ گردیز محبوس بود تا در ٣٨٨هجری بمرد.
۵- ابوالقاسم علی بن محمد بن ابراهیم : والی هرات بود و در سنه ٣٨۶هجری به نیشاپور افتاد ، و به سلک رجال دربار سبکتگین پیوست ، و حکمرانی قهستان یافت. و بعد از دیدن نشیب و فراز به منتصر سامانی


پیوست (٣٩۱هجری) و در سرخس با نصر بن سبکتگین جنگ کرد و گرفتار شد ، و او را به غزنه فرستادند.
۶- ابوالحسن بن ابوعلی سیمجوری: چون در سنه ٣٨۵هجری پدرش مغلوب شد ، او به ری رفت ولی در نیشاپور بدست امیر محمود گرفتار آمد ، و بغزنه فرستاده شد ، و در قلعۀ گردیز محبوس بود.
٧- ابوسهل بن ابوالقاسم علی بن محمد: در حدود ٣٨٨هجری زندگی داشت.
رجال معروف این خاندان در حوادث عهد سامانی و اوایل غزنوی خراسان سهم بزرگی دارند ، و مدتها باستقلال و قوت تمام حکم رانده اند ، و گاهی بعنوان پادشاه سکه نیز زده اند ، چنانچه سکۀ ابوالحسن محمد،ناصرالدوله که از ٣٧٢تا ٣٧٧هجری حکم رانده موجود است ، و یک دختر او در حبالت نوح بن منصور پادشاه سامانی بود. همچنین ابوعلی محمد مظفر ملقب به عمادالدوله (٣٧٧- ٣٨٧هجری) نیز سکه زده و استقلال داشته است.مآخذ:
الکامل- تاریخ یمینی- طبقات ناصری- نامهای ایرانی- ترکستان بارتولد- معجم زامباور ٣۱۰.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us