څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آل بانیجور تخارستان (٢٣٢-٣٧٢هجری)


این سلسله امرا در تخارستان و بلخ و خلم و ترمذ و اندراب و پنجهیر و بامیان و خش حکمرانی داشته و منسوب اند به بانیجور شخصیکه معاصر خلفاء عباسی منصور و مهدی بود و غالباً از بقایای تگین شاهان قبل از اسلام باشند.
ازان جمله اند:
*۱- داؤد بن الیاس که در حدود ٢٣٢هجری سکه زده و در سنه ٢۵٨هجری یعقوب لیث صفاری بلخ را ازو گرفت. وی از سنه ٢٣٣تا ٢۵٨هجری حکمران بلخ بود و در سنه ٢۵٩هجری از جهان رفت.
*٢- بو داؤد محمد بن احمد بن بانیجور ، که در حدود ٢۶۰هجری سکه زده است. وی از سنه ٢۶۰تا ٢۶۵هجری حکمران بلخ و بعد ازان تا ٢٧٩هجری حکمران تخار و جوزجان و ختلان و ترمذ نیز بود.

*٣- ابو جعفر احمد بن محمد بن احمد که از حدود ٢٧٩حکمران بود ، و در سنه ٢٨٨هجری در اندراب سکه زده است .
*۴- جعفر بن احمد بن محمد که از ٣۱۰هجری ببعد حکم رانده و در ختل در ٣۱۰- ٣۱٢- ٣۱٣هجری سکه زده که اکنون هم موجود است.
*۵- احمد بن جعفر بن احمد که در حدود ٣٧٢هجری حکمران بود و بقول گردیزی از اعوان ابی علی احمد بن محتاج چغانیان است.
از افراد این خاندان حکمرانان دیگر هم بوده اند ، مانند داؤد بن بانیجور در سنه ٢۰۶هجری عامل بصره- و هاشم بن بانیجور متوفی ٢۴٣هجری حکمران وخش و هلاورد- و بیگ بن عباس بن بانیجور صاحب ختل و حارث که از ٢٧٢تا ٢٩٣ حکمران ختل بود و سکه هم زده و داؤد بن ابو داؤد بن عباس که در حدود ٢٧٢هجری زندگی داشت- و حاتم بن داؤد بن بانیجور که در حدود ٢۵۱هجری جوزکرمان حکم میراند- و الیاس بن هاشم که در سنه ٢۱۱هجری سرلشکر مصر بود.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us