څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نقش داکتر محمد حسن شرق در تحول ۲۶ سرطان


قاسم باز ۲۰۲۰/۱۸/۸


نقش داکتر محمد حسن شرق در تحول ۲۶ سرطان.


بسم الله الرحمن الرحیم. !انانیکه کتاب های یک عده سرګروپ های تحول ۲۶ سرطان را از قبیل داکتر صاحب محمدحسن شرق، عبالحمید محتاط، غوثالدین فایق و .... را خوانده باشد این بزرګان هر کدام شان بطور انفرادی خود را هیروهای تحول ۲۶ سرطان وانمود ساخته. انها به این باور اند و میفرماید: اګر ما نمی بودیم هیچکس نمی توانست نظام جمهوری را در کشور پایه ګذاری نماید. سبحان الله به این قضاوت.!!
این جنابان چی در کتابها و مصاحبه های خود طوری وانمود میسازد که انها همه کاره تحول ۲۶ سرطان بود و ملت افغان باید مرهون این جلالتمابان باشد، در حالیکه چنین نیست.
کودتا نظامی کار نظامیان است نه از مامورین ملکی مستعفی ، البته ما نمی توانیم از نقش افراد ملکی در جلب و جذب یک عده نظامیان چشم پوشی کنیم .
اګر یک شخص یک واقعه را ازعمق به دید وسیع بدون حب و بغض ببیند و انرا درست تحلیل و تجزیه نماید در انصورت ان فرد یا شخص میتواند به بسیار اسانی به حقایق دسترسی پیدا کند.
از انجایکه امروز ان عده افراد که سنګ تهداب ګذاری اولین جمهوریت را به سینه میزند و بشکل کوبایی و ډراماتیک اظهار میدارد، که این من یا ما بودیم که نظام جمهوری را در افغانستان پایه ګذاری و سستم سلطنتی را از بین بردیم ، فکر میکنم اینګونه بلند پروازیها کارعاقلانه نبوده انها به خطا رفته اند، از این جمله افراد هریک بطور انفرادی جناب داکتر صاحب محمد حسن شرق ، عبدالحمید محتاط و شخصی دیګری بنام غوث الدین فایق است. داکتر صاحب شرق یکی از مامورین مستعفی ملکی در روز تحول ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ بود، در کامیابی کودتا نظامی نقش عمده را نظامیان بر حال در وظیفه رسمی اجرا میکند و رول انها از افراد ملکی به هزارها مراتب بلند تر میباشد، این نظامیان است که نقش عمده را در کامیابی و ناکامی کودتا یا تحول بازی میکند نه مامورین ملکی و مستعفی .
اګر من از جناب داکتر صاحب حسن شرق سوال کنم که وی پیش از پیروزی تحول ۲۶ سرطان چند نفر نظامی را به تحول ۲۶ سرطان جذب نموده ؟ ان افسران جذبی وی کیها بودند؟ نقش انها در شب تحول ۲۶ سرطان چی بوده؟ و چی نقش عمده را در شب ۲۶ سرطان بازی کردند. ؟ ایا انها که توسط وی به کودتا جذب شده بودند سرګروپ های کودتا بودند؟ یا نخیره. فکر نه کنم که داکتر صاحب نام و اسم چهار فرد نظامی برحال در وظیفه را برایم ګرفته بتواند. بلی میدانم که وی شاید در جواب من خواهد فرمود، که یوسف فراهی و اقای مولاداد، که هر دو انها از ولایت فراه بودند خواهند ګرفت !!. یوسف و مولاداد پیش از تحول ۲۶ سرطان صاحب منصبان بسیار پایین رتبه در کودتا بودند. بعد از پیروزی تحول هر دو انها دو رتبه ګرفت یکی بحیث قوماندان قوا پانزده زرهدار و دیګر شان بحیث ریس اداری وزارت دفاع تقرر یافتند، البته مولاداد تانکیست کسی بود که به فیض محمد وزیری دوستی و رفاقت داشت ، مولاداد برای بار اول زمینه ملاقات داکتر صاحب محمد حسن شرق را به فیض محمد وزیری نظر به هدایت مرحوم داودخان در منزل شخصی مولادادخان مساعد ساخته بود. یوسف خان فراهی و اقای مولاداد جذبیهای جناب داکتر صاحب شرق بودند، یوسف فراهی در دوران جمهوریت بعد از تحول ۲۶ سرطان به حیث قوماندان قوا پانزده زرهدار مقرر ګردید ، وب بعد از ۲۶ سرطان توسط حزب پرچم به ان حزب جذب ګردیه بود چون وی ارتباطات مخفی به حزب پرچم داشت و خلقیان در روز کودتا ۷ ثور از عضویت وی در حزب پرچم نمی دانستند، خلقیها وی را در روز هفت ثور در داخل قوا پانزده زرهدار پلچرخی به قتل رساند. جان نثار ریس استخبارات وزارت دفاع که وی نیز یکی از پرچمی های مخفی بود نیز به عین سرنوشت یوسف فراهی مبتلا و مولاداد ناپدید ګشت که تا حال زنده و مرده ان ګم و نامعلوم ماند. عبدالوکیل خواهرزاده ببرک کارمل و مسول بخش نظامی حزب پرچم در کتاب خود بنام ( از سقوط سلطنت مطلقه تا سقوط حکومت حزب دیموکراتیک ؟ ) هر بلا که است // از عضویت این دو نفر افسر نظامی درحزب پرچم در کتاب خود پرده برداشته. مینویسد که: « انها اعضای مخفی حزب پرچم بودند که در دوران جمهوریت سنګ ملی ګرایی به سینه میزدند. »
بغیر از این دو فرد نظامی که توسط داکتر صاحب شرق به تحول ۲۶ سرطان جذب شده اګر کسی مهربانی کند یکی دو نفر دیګر را که جناب داکتر صاحب شرق به کودتا ۲۶ سرطان جذب نموده باشد نام ببرد ممنون میشوم.
نظر به اسناد موثق ان عده سر ګروپهای کودتا ۲۶ سرطان که در جلب و جذب افسران کودتاچی ۲۶ سرطان نقش بارز داشت عبارت بودند از ، غلام حیدرخان رسولی، غوث الدین فایق، پاچاګل وفادار و ضیا مجید . اقای ضیا مجید در قطعه مربوطه انظباط شهری که بعدآ ان قطعه در وقت اقتدار حزب خلق بنام قطعه ګارنیزیون شهری کابل مسما ګردید بودند، ضیا مجید اقایان هر یک صاحب جان خان که یک شخص مسلمان بود بعدآ قوماندان ګارد، نبی عظیمی ووو را به تحول ۲۶ سرطان جذب کرده بودند.
غلام حیدر رسولی چون در سابق ریس ارکان قوا چهار زرهدار بود اکثریت تانکست های قوا چهار و قوا پانزده زرهدار با جمع ده عراده تانک های خدمتی قوا چهار زرهدار که در ارګ سلطنتی اجرا وظیفه می نمود تماس داشت.
غوث الدین فایق اولین شخص بود که از طرف محمد داودخان برایش ګفته شده بود که موضوع کودتا را همرای پاچا ګل مطرح سازد. غلام حیدر خان، رسولی بعدآ وزیر دفاع ملی، پاچا ګل وزیر سرحدات ، ضیا مجید قوماندان ګارد جمهوری، سید عبدالاله وزیر مالیه و معاون ریاست جمهوری، عبدالقدیر نورستانی قوماندان ژاندارم پولیس بعدآ وزیر داخله ، غوث الدین فایق وزیر فواید عامه، و سید وحید عبدالله معاون وزارت امور خارجه را شخصآ مرحوم داودخان به کودتا جذب نموده بودند. در این وقت غوث الدین فایق همرای عبدالحمید محتاط و فیض محمد وزیری نیز بتماس شده انها را نیز وی ( غوث الدین ) به کودتا تشویق نموده بود که عبدالحمید محتاط توسط پاچاګل وفادار جذب ګردیده بود. چون در انوقت داکتر صاحب محمد حسن شرق وظیفه دولتی نداشت مرحوم داودخان وی را به حیث شخص دوم کودتا و بسیار معتمد خود انتخاب و اکثر دید وادیدها را به سرګروپان کودتا به وی محول شده بود.
نقش سر ګروپ ها در شب کودتا و پیروزی تحول ۲۶ سرطان.
۱- غلام حیدر خان رسولی سوق و اداره قوتهای قوا چهار و قوا پانزده تانک از پلچرخی بطرف شهر کابل و ګرفتن موضع های مهم وسوق الجهیشی در شهر کابل.
۲ - پاچا ګل وفادار و عبدالحمید محتاط سوق و اداره قوا هوایی.
۳ - فیض محمد وزیری که پیش از تحول ۲۶ سرطان امر حرکات و اپراسیون قطعه کوماندو بود سوق و اداره قطعه کوماندو با همکاری حبیب الله زرمتی معاون تولی تانک در داخل ګارد شاهی و خلع نمودن قطعه ګارد شاهی .
۴ - ضیا مجید و همکاران وی صاحب جان خان و نبی عظیمی ګرفتاری مامورین عالیرتبه ملکی و نظامی. اشغال رادیو افغانستان و مرکز مخابرات.
۵ - غوث الدین فایق مسول تمام ګرفتاریها و همکاری در خاموش ساحتن مقاومت یک دو افسر محافظ حرم سرای ارګ .
۶- عبدالقدیر نورستانی مسول محبوسیت محبوسین در منزل شخصی خود.
۷ - پاچاګل وفادار اوردن دو مخابره از قوماندانی عمومی قوا هوایی خواجه رواش در موتر شخصی داودخان به همکاری داکتر صاحب محمد حسن شرق یکی به منزل داودخان و دیګر بخاطر ګرفتاری مامورین عالیرتبه دولت به قطعه انظباط شهری نزد ضیا مجید.
۸- سید عبدالاله در شب ۲۶ سرطان فرد ارتباطی تمام سرګروپها کودتا بوده وی در ان شب اکثر وقت همرای غلام حیدرخان رسولی سپری نمود و در هر جا همرای رسولی صاحب حاضر می بود.
خوب حالا که از نقش سرګروپهای و افراد شامل درکودتا دانستید. باید به عرض شما برسانم ان اینکه ، مرحوم داودخان داکتر محمد حسن شرق و عبدالکریم مستغنی را بخاطر اینکه ، اینها اولین کارمندان دولت در دوران صدارت داودخان بودند، روزیکه داودخان مرحوم از وظیفه صدارت استعفا نمود در ملکی اولین شخص سردار محمد نعیم خان و بعد از او، اقای داکتر صاحب محمد حسن شرق و در نظامی اولین شخص جناب جنرال عبدالکریم مستغنی بود که بطرفداری داودخان از وظایف دولتی استعفا نمودند. داودخان هم بخاطر این فداکاری انها وقتیکه بقدرت رسید در ملکی داکتر شرق و در نظامی جنرال مستغنی را به حیث دو همکار و دوبازو خود مقرر نمودند. لازم به یاد اوری است که در شب تحول ۲۶ سرطان جناب جنرال عبدالکریم مستعنی که وی در انوقت ریس ریاست زرهدار اردو در وزارت دفاع ملی سلطنت که یک مقام اداری بود ایفا وظیفه می نمود جنرال عبدالکریم مستعنی در کودتا بلفعل حضور نداشت ولی بلقوا از جریان کودتا باخبر بود. وی یګانه جنرال اردو شاهی بود که از شب کودتا ان هم توسط شخص داودخان مطلع شده بود. از این هم باید انکار ننمود که داکتر محمد حسن شرق در ده سال خانه نشینی مرحوم داودخان از طرف حکومت شاهی ان وقت بخاطر دوستی وی به داودخان زیاد زجر و مشکلات را متقابل شد. حتا تا این حد که معاینه خانه شخصی وی را بستند. داکتر محمد حسن شرق در پیروزی تحول ۲۶ سرطان بسیار جان فشانی نموده ، داودخان هم بخاطر زجرهای که داکتر شرق در دوران سلطنت متقابل شده بود نیز به وی در تعین وزیران کابینه حق معرفی شش وزیر را عنایت فرمود. این دوست داودخان بتمام اعتماد که داودخان به وی داشت، وی ( داکتر شرق ) جیلانی باختری، نعمت الله پژواک، داکتر نظر محمد سکندر را در کابینه جای داد . داودخان پیش از تحول ۲۶ سرطان در سال ۱۳۵۱ یکبار جیلانی باختری را در پغمان در منزل خود به وساطت داکتر صاحب حسن شرق دیده بود. جیلانی باختری و اقای عبدالستار شالیزی از دوستان بسیارنزدیک داکتر صاحب شرق بودند.
امروز یک تعداد مردم که بالای داودخان و کابینه وی ایراد میګیرد و میګوید که در تحول ۲۶ سرطان کمونستها جای داشت علت تقرراین چند وزیر بود. که توسط داکتر صاحب شرق بحیث وزیران در کابینه جمهوریت عضویت پیدا کرده. در سالهای اخیر جمهوریت وزیر دیګری که داکتر صاحب شرق به داودخان معرفی کرد ان مرحوم جمعه محمد محمدی بود که بحیث وزیر اب و برق تقرر یافت. البته باید به صراحت ګفت که در تقرر جیلانی باختری داکتر شرق رول داشت ، با عضویت جیلانی باختری در کابینه جمهوریت مردم هم حق داشت بګوید که در کودتا ۲۶ سرطان حزب پرچم دست داشت. داکتر حسن شرق در کتاب ( کرباس پوشان برهنه پا ) خود می نویسد، که من از این انتخاب خود شرمنده هستم.
علت دوم که مردم بالای مرحوم داودخان اعتراض ګرفتند ان تشکیل کمیته مرکزی بود، که در بین مردم افغانستان این نام به یکی از واژه های روسی شهرت یافته بود. نام ګذاری اعضای سرګروپ کودتا به نام کمیته مرکزی ضربه دوم بود که مردم بالای نظام جمهوریت علاوه نمود. جګرن خلیل مشهور به ( خلیل سګ باز ) که نه عضویت سرګروپها و نه از کمیته مرکزی را نداشت در عکس که در اخبارها و جراید در روز سوم یا چهارم کودتا ۲۶ سرطان در اخبار های انوقت نشر شد بود، بودن وی توسط هر کس که در ان روز وی را اورده بود و در ان مجلس نشسته بود مردم را متقاعد ساختند که واقعآ این کمیته نظامی متشکل از افراد روس پرور است، در حالیکه تنها در انوقت یک نظامی که عضویت مخفی حزب پرچم را داشت ان شخص فیض محمد وزیری بود که بطور انفرادی در تحول ۲۶ سرطان جذب شده بود، دیګران هر کدام، غلام حیدرخان رسولی ، سید عبدالاله، عبدالقدیر نورستانی،غوث الدین فایق، پاچاګل وفادار، عبدالحمید محتاط مربوط ګروه کار و ضیا مجید در انوقت عضویت حزب دیموکراتیک خلق را نداشتند. جناب پاچا ګل وفادار در دو مصاحبه تلویزیونی با تلویزیون رادیو بی بی سی و اریانا نبیل مسکینیار میګوید که داودخان یک تعداد اعضای تحول ۲۶ سرطان را بعد از پیروزی تحول پرچمی و خلقی ساخت. که این یک حقیقت انکار ناپذیر است.
بعد از رفتن داکتر محمد حسن شرق به جاپان بحیث سفیر افغانستان و بعد از اعلان و تاسیس حزب انقلاب ملی ،حزب پرچم و خلق در سال ۱۳۵۶ پیش از وحدت حزب شان بخاطر رقابت که انها در بین خود داشتند هردو حزب خلق و پرچم کوشیدند تا خود را به نظام جمهوری نزدیک سازد. حفیظ الله امین توسط عیسی نورزاد ریس استخبارات وزارت داخله خسربره عبدالقدیر نورستانی وزیر داخله جمهوریت به وی نزدیک شد. حفیظ الله امین به بهانه اینکه من تمام افراد و اشخاص اعضای حزب پرچم که در دستګاه حکومت بطور مخفی کار میکند افشا میکنم و از اعمال انها دولت را باخبر میسازم. در این وقت در یاست استخبارت وزارت داخله افراد حزب پرچم شخص بنام قطره معاون استخبارات وزارت داخله و غلام فاروق یعقوبی امر جنایی وزارت داخله وظایف اساس و مهم داشتند ، انها راپورهای یومیه یا هر روزه استخباراتی دولت را به رهبران حزب خود شریک میساختند. ، حزب پرچم نیز در این راه کوشید تا از حریف خود یعنی حزب خلق کم نه ماند انها نیز ارتباطات خود را به یک عده افراد بلند پایه دولت بخصوص اعضای کمیته مرکزی حزب انقلاب ملی برقرار نمود. تا جای پای در دولت داشته باشد، این روش را در الفبا سیاست جاسوسی ضد جاسوسی می نامد.
عبدالوکیل خواهرزاده ببرک کارمل وزیر مالیه دوران کارمل و وزیر خارجه دوران داکتر نجیب الله بطور دستوری ازحزب پرچم وظیفه ګرفته تا خود را به دولت مردان انوقت جمهوریت نزدیک سازد، عبدالوکیل بنام اینکه وی میخواهد پلانهای حزب خلق شاخه نور محمد تره کی و حفیظ الله امین را به دولت جمهوری افشا می کند. همچنان در سال ۱۳۵۶ میر اکبر خیبر دو بار بعد از ۸ بجه شب یکبار توسط پدرم و باری دیګر توسط برادرم وی ( میر اکبر خیبر ) دوادخان را در منزل شخصی داودخان ملاقات نموده. وی به ادعا و بهانه اینکه مناسبات من همرای حزب پرچم در بسیاری مسایل و موضوعات به اختلاف نظر ګرایده میخوام نصب حزب پرچم را در حزب انقلاب ملی مدغم سازم. ولی دولت انوقت باور و عقیده داشت که خیبر در ګفتار خود صادق نیست. ګردانندګان حکومت انوقت به این فکر بودند که میر اکبر خیبر میخواهد دستوری پرچم در حزب انقلاب ملی داخل شود چنانچه این حدس و ګمان به حقیقت پیوست. اما بعد از کشته شدن میر اکبر خیبر معلوم شد که وی راستی میخواست همرای حزب پرچم خط و برید نماید چنانچه این اختلاف وی با حزب پرچم منجر به قیمت مرګ و قتل وی تمام شد.
انهایکه ادعا دارد و میګوید حزب پرچم در پیروزی کودتا ۷ ثور سال ۱۳۵۷ نقش نداشت بنظر من این یک ادعای دور از حقیقت است. چرا ؟.
الف - روسها کودتا هفت ثور را چنین طراحی نموده بود که اګر در وقت کودتا دیده شود که کودتا به شکست مواجه میشود باز اعضای حزب پرچم بطرفداری حزب خلق، طرفداران داودخان را سرکوب نماید چنانچه در ساعت های ۶ و ۷ بجه شام وقتیکه اسلم وطنجار در اثر مقاومت دلیرانه ګارد جمهوری مقابل شد و سربازان دلیر ګارد جمهوری چندین عراده تانک ها وی را در پیش روی ارګ تخریب نمود وی به تانک های زیر قومانده خود امرعقب نشینی بطرف پلچرخی داد. وقتیکه کودتاچیان مطمین شدند که در مقابل ضربات ګارد جمهوری کاری کرده نمی تواند در این وقت قوتهای تانک قوا پانزده که قوماندان ان محمد یوسف فراهی و یکی از جذبیان داکتر محمد حسن شرق به تحول ۲۶ سرطان بود ان قطعات تانک به قوماندانی شیرجان مزدوریار قوماندان کندک تانک ان لیوا و شخصی بنام جګړن شهزاده قوماندان دیګر کندک تانک ان لیوا که خسر وی بنام جنرال باباجان که درانوقت قوماندان پوهنتون نظامی تخنیک بود بنام مدافعین ګارد از صاحب جان خان قوماندان ګارد جمهوری که هم صنفی و رفیق شبانه روزی شیرجان مزدوریار بود در مخابره به صاحب جان قوماندان ګارد جمهوری تماس برقرار می نماید، شیرجان مزدوریار به صاحب جان قومندان ګارد میګوید که من بخاطر محافظت و دفاع ګارد امدیم ، صاحب جان خان هم به وی اجازه میدهد که امنیت ارګ و ګارد جمهوریت را بیګیرد، وقتیکه تانک های انها داخل موضع میشود دوباره انها میل های توپ های تانک خود را بطرف ګارد و ارګ میکند همان بود که اسلم وطنجار دوباره از نزدیکی های پلچرخی باری دیګر بطرف ارګ و رادیو افغانستان می اید. باید علاه نمود که تا این وقت هیچ کس نمی دانست که یوسف فراهی قوماندان قوا پانزده زرهدار به قتل رسیده، اصلآ یوسف فراهی ساعت سه بجه روز ۷ ثور از طرف خلقیان که در قوا پانزده زرهدار وظایف داشتند بنام اینکه وی طرفدار نظام جمهوریت است به قتل میرساند، خلقیان از عضویت وی در حزب پرچم نمی دانستند. چنانچه عبدالوکیل این موضوع را در کتاب خود بنام ( ازسقوط سلطنت مطلقه تا سقوط حکومت حزب دیموکراتیک ) ذکر نموده. در همین روز جنرال منان خان شینواری قوماندان مدافع هوایی کابل که عرض ماموریت یعنی دیدن سرحدات ولایت کنرعازم جلال اباد بود در راه کابل پلچرخی پیش روی قوا چهار زرهدار کودتاچیان وی را از موتر والګاه جنرالی پاین میکند وی را در انجا به شهادت میرساند.
ب - همچنان دو شب قبل از و قوع کودتا یعنی در شب ۵ و ۶ ثور سال ۱۳۵۷ جګړن محمد رفیع پرچمی که وی در انوقت بحیث ریس ارکان قوا چهار زرهدار و در ضمن در غیاب سرور نورستانی که وی به بهانه تداوی خانم خود سه روز قبل از کودتا همرای خانم خود به مسکورفته بود قوماندان قوا چهار زرهدار، بحیث سرپرست قوماندانی ان قوا ایفا وظیفه می نمود، سپری می نماید. و در روز کودتا ۷ ثور بنام تطبیقات نظامی به تانک های اسلم وطنجار به هر تانک که باید دو مرمی داده میشد بیست مرمی میدهد.
ت - خلیل مشهور به (خلیل سګباز) پرچمی مسول غند توپچی مهتاب قلعه بعد از ۶ بجه شام بطرفداری کودتاچیان خلقی قوماندانی قوا مرکز یعنی قصر تاجبیک که در انوقت غلام حیدرخان رسولی به همراهی لوی درستیز و معاون قوا مرکز جنرال عبدالعلی وردګ در انجا بودند زیر اتش میګیرد.
ث - در روز کودتا به تعداد دوازده الی شانزده نفر افسران بلند پایه حزب پرچم در ګارد جمهوری ایفا وظیفه مینمود وجود داشت انها بعد ازشش بجه شام پروګرام خنثی سازی مقاومت ګارد جمهوری را با خلقیان کودتاچی هم اهنګ ساخت انها در قدم اول فرزند دلیر و صادق میهن ډګرمن سرورخان چپرهاری قوماندان کندک پیاده ګارد جمهوری که وی دران روز و شب مردانه وار از جمهوریت دفاع میکرد وی پیش روی ارګ و ګارد جمهوری به ده ها تانکها کودتاچیان را منهدم ساختند از طرف پرچمیان داخل ګارد جمهوری از عقب پیش روی دروازه دخولی ګارد جمهوری به مرمی کلاشنکوف زده بعد از یکی دو ساعت وی به شهادت میرسد. به شهادت این فرزند فرزانه کشور در داخل ګارد جمهوری هماهنګی قطعات داخل ګارد از بین میرود. وقتیکه صاحب جان خان قوماندان ګارد از مشکلات و بی نظمی داخل ګارد واقف میشود وی هم برای چند ساعت خود را مخفی میسازد و لباس های نظامی را میکشد.
خلص مطلب.
طرح روسها این بود اګر کودتا خلقیها ناکام میشود انها باید برای اینده یک ګروپ دیګر خود را که عبارت از حزب پرچم بود بنام مدافعین دولت در بدنه حکومت داشته باشد.
حالا سوال من از داکتر صاحب محمد حسن شرق، پاچاګل وفادار ، ضیا مجید و سرور نورستانی قوماندان قوا چهار زرهدار که انها در روز کودتا در کابل تشریف نداشتند اینست ان اینکه ؟
ایا انها در دوران جمهوریت زیاد اعتبار و منزلت داشتند یا در دوران حکومت خلق و پرچم .!؟ انها چرا از اصول و پرنسیپ رهبر تحول ۲۶ سرطان عدول کردند. ایمان و باور کامل دارم اګر انها از اصول و پرنسیپ های رهبر تحول ۲۶ سرطان عدول نمیکرد هیچ وقت مورد خشم داودخان واقع نمی شدند انها مانند غلام حیدر رسولی، سید عبدالاله، عبدالقدیر نورستانی، سید وحیدالله عبدالله و غوث الدین فایق در پهلو محمد داودخان قرار میداشت. امروز انها هر چی که میفرماید صرف بخاطر رفع ګناهان خود میګوید. و بس.!!!!
روحت شاد باد ای داودخان قهرمان.
از صداقت و جوانمردی تان یک عده دوستان تان سو استفاده نمودند. ګناه خودت نبود، ګناه انانی بود که از اصول و پرنسیپ شماعدول کردند..!!
من از دشمنان چی نالم
هر انچه که کرد دوستان کرد.
وسلام
قاسم باز / ۲۰۲۰/۱۸/۸ ‎‎


محمد شریف منصور

از کتابخانۀ:

محمد شریف منصور

نویسنده:

محترم قاسم باز


    منابع :

  • ..

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us