نویسنده : قاسم باز

تا وقت که قاتلین حرفوی بانډ ادمکش خلق و پرچم بخاطر جنایات شان محاکمه نشود صلح دایمی بعید بنظر میرسد
!.انهایکه به صد ها هزار افغان را در پلنیګونها، دشت ها و خندقها در شبهای تاریک به شهادت رسانید ، امروز به چشمان سرخ بیرون از زندان در افغانستان به ګردن بلند می ګردد، ایا انها قاتلین مردم افغانستان نبوده و یا نیستند . امروز دولت پوشالی کرزی و غنی جنازه قاتلین ملت را به مراسم شاندار نظامی دفن میکند ، ایا ګناه و جنایت انها از چند نفر طالب که بنام این و ان دستګیر ګردیده کم بوده و یا است. بلی هموطنان ، تا روزیکه اعضای بلند پایه و جنایتکارحزب نام نهاد دیموکراتیک خلق این قاتلین حرفوی و بانډیستان وطنفروش به میز محاکمه کشانده نشود هیچ یک از اعضای حزب بانډیست خلق و پرچم طرفدار سوسیال امپریالیزم شوروی حق ندارد که طالب را بنام قاتل محکوم به قتل مجازات نماید. طالب هم حق دارد مانند بانډ ادمکشان خلق و پرچم در افغانستان سربلند زندګی کند.
قتل یک انسان بی ګناه چی ان قتل از طرف طالب صورت ګرفته باشد یا توسط اعضای حزب نام نهاد دیموکراتیک خلق باید پیګرد قانونی شود. طالب اګر ګشته در جنګ و بمب و انتحار کشته. ولی خلقیان و پرچمیان این بانډیستان حرفوی ، جنایتکار و طنفروشان بینظیر .، نخبه های کشور ما مانند موسی شفیق، نوراحمد اعتمادی ، به ده ها وزیر باتجربه به صد ها داکتر و پروفیسور استادان پوهنتون به صدها انجینیران ورزیده کشور، به هزارها افسران و جنرالان ورزیده کشور، مامورین عالرتبه کشور، به هزارها تاجران ملی کشور، به صدها متخصیصین ورزیده کشور، دانشمندان و محقیقن بادانش به ده ها هزار مامورین ، محصلین کشور را به با جمع میلیونها انسان دهقان کارګر و روزمزد را به شهادت رسانده، به میلیونها افغان را مجبور به ترک وطن ساخته اند.، مسولیت اعضای حزب وطنفروشان خلق و پرچم از طالب کرده به میلیون ها مراتب بلند تر است.
امروز این دیده دراها باز در شوشل میدیا فعال شده و از جنایت یکدیګر به چی بی شرمی احمقانه دفاع میکند. باید به انها ګفت که تا حال ملت افغان جنایات شما وطنفروشان و قاتلین حرفوی را فراموش نکرد. منتظر پاداش جنایات تان باشید .

انشاالله.