څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

بی خلطه فیر کدن


وقتی حبیب الله کلکانی با داره دزدانش در قلعه مراد بیگ جابجا شده بود قوتهای دولت در چمتله به مدافعه می پرداخت . قوماندان جبهه شخصی بنام سور جرنیل بود (جنرال سرخ ) او بروتهای زرد وچهره سرخ داشت ازین سبب انرا سور جرنیل میگفتند که انور دنگر از بقایای همان خاندان بود .
قوماندان توپچی جبهه یکی از تحصلیکردان فرانسه بود ولی مرمی های توپ به قلعه اصابت نمیکرد ودر اطراف ان میرسید ازاو پرسیدند تحصیل در فرانسه چه نتیجه دارد که ان قلعه را با ان وسعت هدف قرار داده نمیتوانی موصوف گفت سوزن را بنشانید اگر مرمی توپ به ان اصابت نکرد من را ملامت سازید ولی ان سرخ بروت (سور جرنیل ) را میبیند که بالای سر من ایستاده است به من گفته است اگر یک مرمی به قلعه اصابت کرد مغز سرت را با همین تفنگچه پاشان میکنم . سور جرنیل به طرفداری کلکانی عمل میکرد با این حالت روحانیون فریبکار تبلیغ میکردند که حبیب الله ولی خداست او تعویض تیغ بندی دارد ومرمی های توپ به محل او اصابت نمیکند .
وقتی کلکانی به پادشاهی رسید سور جرنیل را موظف به مقابله با نادر خان نموده در جبهه لوگر فرستاد اما او با قوتهایش به نادر خان پیوست بارسیدن نادر خان به پادشاهی سور جرنیل دوباره بحیث قوماندان جنگ به چمتله غرض سرکوبی کلکانی موظف شد او به توپچی ها امر فیر میداد انقدر فیر توپ نمود که با قومانده فیر، توپچی گفت خلطه خلاص شد ( خلطه همان خریطه های باروت بود که حق سوق مگفتند وبرای انداخت استعمال میشد ) چون سور جرنیل در جذبه قومانده بود بجواب گفت بی خلطه فیر کن ازان زمان تا حال هرکه ناسنجیده وبدون پشتوانه حرف بی مسئولیت ومفت بزند میگویند بی خلطه فیر میکند .
داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

عمر هژیر| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us