څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

واژه علمی افغان


واژه علمی-تاریخی افغان:

۱. کلمۀ افغان٬ لغت با مسما و با معناست. اسناد وسند معتبر قابل ذکر و مورد اعتماد وجود دارد که تاریخ٬ جغرافیه و وجه تسمیۀ این کلمه را٬ به خوبی اثبات میکند. بنده درینجاه٬ صرف و فقط به "ایتومولوژی" این کلمه٬ بشکل کوتاه اکتفا میکنم:

▪اسپه + گان ( اسپه = اسپ ) و ( گان پسوند جمع ) به معنای اسپ سواران
▪ اپه + گان (س جای خود را به الف و یا هـ میدهد٬ قانون آوائی میان اوستا و یدا )
▪ فه + غان ( معرب حروف پ ، حرف ف است ) و از (حرف گ ٬ حروف غ است ) که میشود افهغان = افغان
/// کلمه افغان ریشه در زبان " دری " داشته معنائی اسپ سواران را میرساند.‎ویژۀ تاریخی آن در زبان اوستا و ویدا ‎/// اپه گان = افهغان (عرب چون حرف / پ / گ / ندارد لذا ف / غ تلفظ میکند) = بمعنی اسپ سواران

۲‌. ما سرزمینی های را در روی زمین داریم که اسمای قومی دارند ، مثلا تاجکستان ، ازبکستان .
▪ تمام کشورهای جهان از "اقوام" و گروه ها تشکیل شده است اما این کشور ها٬ سرزمین خود را به نام "یکی" از اقوام خود مسما ساخته اند. مثلاً
▪ درهمین تاجکستان ٬ به ده ها قوم دیگرهم٬ زنده گی میکنند اما این اقوام٬ با کلمه " تاجک " جهاد اعلان نکرده اند. بلکه نام و حضور " قوم تاجک " را به صفت یگانه هویت و وجه مشترک خودها قبول کرده اند.
▪ همینطور در ازبکستان ؛ و ترکمنستان ؛ همه ازبیک و ترکمن نیستند ؛ هویت و وجه مشترک خود ....قبول کرده اند ، جهاد اعلان نکرده اند . و بسا کشور های دیگر

۳. اطلاق و استفاده از (ی نسبتی) با کلمۀ "افغان" دارای معنی و تابع دستور زبان است مانند "افغانی" یعنی آن شی یا چیزیکه به "افغان" نسبتی داشته باشد . اما ؛ نسبت دادن "اشخاص" به کلمۀ افغان٬ نادرست است چون لغت افغان قبلا ٌ٬ اسم خاص و صفت فاعلی دارد. ‎از پیوند (ی نسبتی) با کلمۀ "افغانستان"٬ لغت "افغانستانی" بدست میآید که آنهم به معنای "چیزی" است که به افغانستان نسبت دارد.
▪از آنجائیکه٬ (افغان + استان) به معنائی سرزمین افغان است٬ نسبت دادن شخص سوم به کشور افغانان٬ "مهاجر" معنا می پذیرد یا میدهد. به عبارت ساده تر: ‎افغانستانی کسی است که از " بیرون " نسبتی با سرزمین افغانان " درونی " داشته باشد . یعنی٬ این سرزمین اصلاً از افغان است اما من " افغانستانی "٬ چون افغان نیستم٬ ناچار ٬ به "نسبت داشتن" به این مردم و کشورشان ٬ اعتراف و اکتفا میکنم.

۴. در مورد هویت ٬ مشکل اصلی مردم افغانستان ٬ همانا عدم دقت و توجه در امور علمی و اکادیمیک است. بنده درینجاه٬ برای ابهام زدائی و روشن ساختن اصل "هویت"٬ به تفکیک کوچکی دست میزنم که خدا کند باعث ایجاد مشکلات بیشتری نگردد:‎بطور مثال :
۱. هویت فردی یا شخصی : حمید
۲. هویت فامیلی و یا خانواده گی : عزیزی
۳. هویت منطقه ئی : مثلا شهرنو
۴. هویت شهری : مثلا کابلی
۵. هویت سمتی : مثلا جنوبی
۶. هویت قــومـی ( یا ملیت) : تاجک ( خون محور است یعنی خون شریک )
۷. هویت مــلــــــی : افــــغــــان ( جغرافیه محور است ؛ که متشکل از اقوام و ادیان و مذاهب مختلف میباشد که در یک ساحه جغرافیایی مشترکا زندگی میکنند)
۸. هویت قاره ئی : آسیائی
۹. هویت جیوپولیتیکی: شرقی
۱۰ هویت نژادی:" ســفـید پوست
۱۱ هویت طبیعی : انسان
۱۲ هویت کلی : مسلمان
۱۳. . . . . جدول ادامه دارد....
‎پس می بینید که با این جدول نمیشود شوخی کرد و هویت ها را به زعم خود تقسیمبندی کرده٬ یکی را به جای دیگری قرار داد!
‎دوستی میگفت که من علم ریاضی را قبول ندارم ! میروم و خودم ٬ از خود و بدل خود ٬ یک ریاضی " نــــو " اخـتراع میکنم !
‎ دل جهان که خوش است ٬ یا خفه ! و هرکسیکه که با من موافق نیست٬ این و آنش....!!؟
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

سیف الله فضل| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us