څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اساتید بزرگ امام ابوحنیفه


در بین اساتید خاص امام ابوحنیفه، کسانی جای دارند که در عصر تابعان، ارکان و اساطین »علم حديث «شناخته میشدند. شرح حال چند نفر را در ذیل نقل مینماییم:ذ پرداخت، عامر بن ّیکی از کسانی که امام ابوحنیفه در محضر آنان به تلمشرحبیل بود. حافظ ذھبی نوشته است که: »هو أكبر شيوخ أبی حنيفة .«امام شعبی از پانصد صحابه علم حدیث آموخته است. حافظهیی بود که ّایشان از لحاظ قوت در حدھیچگاه برای یادگیری حدیث دست به قلم و دوات نبرد. وی میفرماید که من با شعر میانهایندارم ولی: » وما أعدتﹰلو أردت لأنشدت شهرا .«روزی شعبی مشغول تشریح غزوات آن حضرتجبود که عبدالله بن عمرباز کنار او گذشت. با شنیدن سخنان وی فرمود: من در غزوات در رکاب آن حضرتجبودهام ولی شعبی دربارهیغزوات، اطلاعاتش از من بیشتر است.خطیب بغدادی به نقل از علی بن مدینی مینویسد که علوم عبدالله بن مسعود، در علقمه، اسود، حارث، عمرو و عبیدة بن قیس خلاصه شده و علوم اینان در دو شخص که عبارتند از: ابراھیم نخعی و عامر شعبی ریزش کرده است. و ]خوشبختانه[ این ھر دو از اساتید ]برجستهی[ امام ابوحنیفه ھستند.از اساتید ویژهیامام ابوحنیفه، حماد بن سلیمان است. وی به اتفاق، امام حدیث و فقه است. و ایشان حافظ علوم عبدالله بن مسعود شناخته شده است. در »صحيح مسلم« ،»ابوداود« ،»ترمذی «ھم روایات وی آمده است. حماد بن سلیمان در زندگی خود از محضر انس، زید بن اوھب، سعید بن مسیب، عکرمه، ابووائل، ابراھیم نخعی و عبدالله بن بریده کسب علم نمود. امام ابوحنیفه از ایشان دو ھزار حدیث روایت کرده است. وی نسبت به استادش حماد بنسلیمان احترام زائد الوصفی قائل بود. به حدی که ھیچگاه به ھنگام خواب پاھایش را به سوی خانهیایشان درازنمیکرد. از اساتید برجستهیدیگر، ابواسحاق سبیعی است. وی از سی و ھشت صحابه کسب علم کرد. مطابق قول ابوداود طیالسی وی »أعلم الناس بحديث إبن مسعود وعلي «بود. ایشان از راویان »صحاح سته «نیز میباشد. علاوه بر اساتید ذکر شده،
شخصیتھایی چون: ابراھیم نخعی، قاسم بن محمد، قتاده، نافع، طاووس بن کیسان، عکرمه، عطا بن ابی رباح، عمرو بن دینار، عبدالله بن دینار، حسن بصری، امام شبیان، سلیمان اعمش/که از تابعان جلیل القدر و اساطین امت میباشند در جرگهیاساتید امام ابوحنیفه داخلاند
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

ابو عرف| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us