څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل بدون نقطه بیدل رح( دل اگر محو مدعا گردد)


مخمس بر غزل غیر منقوطه ( بدون نقطه )

حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (رحمت الله علیه)

************
اصــــــــــل آدم اگــــــــــــــر روا گردد
گــــــــرد صحـــــــرا و روح سوا گردد
همـــــــــه واحــــــد و اهـــــورا گردد
دل اگـــــــــر محــــــــو مــــدعا گردد
درد در کـــــــام مــــــــــــــا دوا گردد


*****
هوس و حرص اگــــــر رسـد در کام
سر ســـــــردار اگــــــر رسد در کام
رم آهـــــــــــــو اگــــــر رسد در کام
طعمـــــــه درد اگــــــر رسد درکام
هــــــر مگس همســـــر هما گردد

*****
سُــــــر اســـــــــــــرار ســــرهء او را
عالـــــــــــــــم روح و مهــــــرهء او را
کـــوه و صحـــــــــــــــــرا و درهء او را
محــــــــو اســـــــــــرارطـــــرهء او را
رگ گـــــل دام مـدعـــــــــــــــا گردد

*****
همـــــه در همهمه و حرص وهوس
سر و ســـــــودا اصول حرص هوس
صارم هــم در هوا و حرص و هوس
گر سگالــــــــد وداع حرص و هوس
گــــــــــره دل گهـــــــــــــــر ادا گردد

*****
گر رسد هــــــر که در مواصل وهم
مـــــــگر امـــــلاک در صلاصل وهم
گل آمــــــــــــاس گردد حاصل وهم
گسلد گـــــــر هوس سلاس وهم
کوه و صحــــــــــــرا همه هوا گردد

*****
که رسد در هـــــــــوا مصرع سرو
در کمــــــــال دعــــــا مصرع سرو
رســــــــم دارد گــواه مصرع سرو
محو گــــــــردد سواد مصرع سرو
مـــّد آهـــــــــم اگـــر رســــا گردد

*****
ســـــــــــــــر حکام عصر درد آلود
هــــــم دل و، هم طحال درد آلود
ســـــر مولــــــــو، گــــــرا درد آلود
ما و احـــــــــــــــــــرام آه درد آلود
هــــــــــم هوا گــــرد را عصا گردد

*****
در اســـــــــــرار وهــم سُر حواس
مرگ را عــــــــــــرصهء دگر مواس
رســــــــدم محمل طلسم رواس
دل آســوده کــــــو؟ مگر وسواس
گـــــــــــــــــره آرد که دام ما گردد

*****
طـــــرح محمــــــود وصال بیدل ما
سحــــــــــــــــر دارد دوال بیدل ما
عرصــــــــــهء ماه و سال بیدل ما
در طلوع کمـــــــــــــــــال بیدل ما
ماه در هالـــــــــــــهء سهـــا گردد

*****
احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراتور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us