څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل بیدل رح (خلقیست پرآگنده ی سعی هوسی چند)ا


دوریــــــم ز عشــــاق زمــــــان و انسی چند

افتــــــاده به زنــــــــدان نگاهی نجسی چند

قمچین و لگام باختـــــــه به زین فرسی چند

خلقیست پرآگنـــــده ی سعی هوسی چند

پـــــــرواز جنون کرده به بال مگسی چند


****

آثــــــــاری خموشیست فغــــــان هیچ ندارد

صحبت ز رهـی چشـــــــــم، زبان هیچ ندارد

گفتـــــــــار بلنـــــــد است که زیان هیچ ندارد

کــــــرو فـــر ِ ابنـــــــای زمــــان هیچ ندارد

جز آنکه گسسته است فسار و مرسی چند


****

سعی عمل نیـــــک و بد انــــــدر نوسان است

الفاظ معــــــانی ز زر و سیــــــــــم گران است

بر جلوه ی دیــــــــدار تو عالـــم نـگران است

چون سبحه ز بس جاده ی تحقیق نهان است

دارند قــــــدم ِ بر سر هــــم پیش و پسی چند


****


اندیشه به بلعیدن دهــــــــــر است ز حریصان

از جنس خــــــــــــذف پر شده امیال نجیسان

لعنت به ســــــر و روی همیــــن خیل خبیثان

کوکست به افســــــــــردگی اقبال خسیسان

در آتش یاقوت فتـــــــــاده است خسی چند

****


از ظلم و ستــــــــم دل نه گدازد چه کند کس

با جاهل دوران که نه تـــــــــازد، چه کند کس

از بهــــــــــــر خطا رنگ نبــازد چه کند کس

با زمــــــــــره ی اجلاف نسازد چه کند کس

این عالم پوچ است و همین هیچ کسی چند

****


قیــــــــــــد نفسم در طپش جلوه ی دمساز

امیــــــد بر آن است که بیـــــــاید به رهم باز

از زیــــــر و بمــــی دل بشنـــــــو معنی پرواز

بــــــرده است ز اقبــــــــــــال دو عالم گرو ناز

پائیــــــــکه دراز است ز بیدست رسی چند

****


نی آئینــــــــــه نی جام و ایاغیست بفهمید

در لاله ستــــــان ها همه داغیست بفهمید

آســــــــــودگی خاموش چراغیست بفهمید

در گرد مـــــــــــــــــزارت سراغیست بفهمید

پی گــُــم شــدن قافله ی بی جرسی چند


****


وصل است فراهـــــــم شدن عزت و حکمت

در خاک فتــــــــــــاده است ز بمهری وحدت

کو شورش عشـــق ِ که بیـــــارد سر همت

ترک ادب این بس که اسیـــــــــــران محبت

منقار گشـــــودند ز چــــــــاک قفسی چند

****


دوریم ز هــر رســــــــــم و ز هر بند ِخرافات

نه اهل ریایــــــم و نه کــــذب و نه منــاجات

نه عظمت عالــــــــی به نظر نه به مباهات

نی دیر پرستیــــــــــم نه مسجد نه خرابات

گرم است همین صحبت ما با نفسی چند


****


از هجــــــر تو محمــود کشـــد درد و ملولی

عشــــــــــاق تو این رنج و تعب کرده قبولی

خم گشته قد ســـــــــــــرو به مانند کهولی

بیدل به عــــــرق شسته ام از شرم فضولی

مکتوب نفس داشت جنون ملتمسی چند

****

یکشنبه ۲۳میزان ۱۳۹۱ خورشیدی

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us